Avoin kirje työministeri Harakalle

07.11.2019

Arvoisa työministeri Timo Harakka, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen turvaaminen edellyttää, että meillä on jatkossakin riittävä määrä työllisiä. Yritykset voivat menestyä ja investoida lisää Suomeen vain, mikäli täällä on riittävästi osaavaa työvoimaa tarjolla. Tämä edellyttää monia toimia, joista yksi on työperäisen maahanmuuton edistäminen.

Hallitusohjelmassa on useita erittäin hyviä kirjauksia työperäisen maahanmuuton edistämisestä. Hallitusohjelmassa todetaan mm., että

  • Varmistetaan työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika.
  • Siirretään työperäisen maahanmuuton hallinto työ- ja elinkeinoministeriöön käsittelyn tehostamiseksi.

Työlupien nopeuttaminen on erittäin tärkeä asia. Viime vuonna työntekijän luvan käsittely kesti keskimäärin 8 kuukautta, kun lasketaan yhteen prosessin kaikki vaiheet. Tämä on aivan liian pitkä aika niin maahanmuuttajan ja hänen perheensä kuin myös työllistävän yrityksen näkökulmasta. Tänä vuonna käsittelyajat maahanmuuttovirastossa ovat pidentyneet, vaikka hallitusohjelmassa tavoitellaan niiden lyhentymistä.

Hallitusohjelman yhden kuukauden käsittelyaikaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi olet asettanut Työperäisen maahanmuuton ja kotouttamisen -työryhmän, jossa ministeriöiden ja kaupunkien lisäksi on myös työmarkkinajärjestöjen edustus. Vaikka tämän työryhmän työ on vielä kesken, rohkenen lähestyä Sinua tällä avoimella kirjeellä.

Olen vakuuttunut, että hyvää tahtoa tämän asian hoitamiseksi kyllä löytyy. Kaikki hallituspuolueet tukevat tätä hanketta. Myös työmarkkinajärjestöt ymmärtääkseni yksimielisesti tukevat hallitusohjelman kirjausta lyhentää työlupahakemusten käsittelyaika keskimäärin yhteen kuukauteen. Tiedän, että olet henkilökohtaisesti hyvin sitoutunut tähän asiaan. Poliittiset edellytykset asian toteuttamiselle ovat siis parhaat mahdolliset.

Valitettavasti olen todella huolissani lupakäsittelyn lyhentämisen käytännön toteutuksesta. Työlupaprosessi jakautuu tällä hetkellä kolmen hallinnonalan kesken. Vastuussa ovat ulkoministeriö, sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Jaettu vastuu ei koskaan johda parhaaseen lopputulokseen. Ei varsinkaan silloin, kun eri hallinnonalojen tavoitteet ovat keskenään ristiriitaiset ja selkeää kokonaisvastuuta ei ole kenelläkään. Tämän lisäksi kaikki tahot piiloutuvat resurssipulan taakse.

Lisäresursseja varmasti tarvitaan, mutta myös parempaa johtamista sekä lupaprosessien eri vaiheiden huomattavaa yksinkertaistamista. Tämän läpivienti ei onnistu ilman, että hallitus hyvin määrätietoisesti ohjaa virkahallintoa tässä asiassa.

Hallitusohjelma antaa minusta selvän tuen sille, että johtamasi työ- ja elinkeinoministeriö johtaa jatkossa työperäisen maahanmuuton lupaprosessin kokonaisuutta. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa antaa Sinulle tässä tärkeässä työssä kaiken mahdollisen tuen.

Ilkka Oksala
johtaja
Työelämä-vastuualue
Elinkeinoelämän keskusliitto