EK:n yrityskysely: Alkuvaiheen vientiyritykset kaipaavat lisää standardoinnin neuvontaa

19.01.2018

Vientiyritysten määrä on noussut 22 000 yrityksen ennätystasolle. Samalla kansainvälistymistä tukevien palveluiden tarve kasvaa ja pirstaloituu entisestään riippuen yrityksen koosta ja kehitysvaiheesta. Matalan kynnyksen standardointineuvonta olisi keino vauhdittaa pk-sektorin kansainvälistymistä.

EK:n tuoreen yrityskyselyn mukaan yksi vientiyrityksiä erotteleva palvelutarve liittyy standardeja koskevan neuvonnan tarpeeseen:

  • Henkilöstömäärän mukaan tarkasteltuna 10–49 henkilöä työllistävät yritykset tarvitsivat standardien käytön neuvontapalveluita kaikkein eniten. Niistä 28 prosenttia piti palvelua keskeisenä oman toimintansa näkökulmasta. Kaikista vientiyrityksistä osuus oli 10 prosenttia.
  • Kasvutavoitteiden mukaan eroteltuna ulkopuolisen standardointineuvonnan tarve oli suurin aseman säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä: niistä 23 prosenttia piti standardeihin liittyvää neuvontaa keskeisenä. Sen sijaan voimakasta, yli 30 prosentin vuotuista kasvua tavoittelevista yrityksistä vain 5 prosenttia arvioi tarvitsevansa neuvontapalvelua.

EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen tulkitsee tuloksia:

– Neuvonnalle näyttäisi esiintyvän tarvetta erityisesti silloin, kun yritys on jo ottanut tukevia ensiaskeleitaan ulkomaankaupassa ja törmännyt standardien merkitykseen kansainvälistymisessä, mutta yrityksessä ei ole vielä standardien hallinnassa tarvittavaa osaamista tai -henkilökuntaa. Kyse on usein juuri 10 – 49 henkilön pienyrityksistä.

Tulokset viittaavat myös siihen, että pahimmassa tapauksessa standardisointiosaamisen puute pk-yrityksissä saattaa vaikeuttaa toiminnan laajentamista ja jarruttaa niiden kasvutavoitteita.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Pekka Järvinen kommentoi tuloksia:

-Kansainvälistyvät pk-yritykset tarvitsevat enemmän ja selkeämpää tietoa toimialansa standardien ja standardisoinnin hyödyntämisestä liiketoimintansa edistämisessä. Tässä tarvitaan yhteistyön tiivistämistä standardisoinnin ammattilaisten ja elinkeinoelämän välillä, jotta pk-sektoria pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

EK:n yrityskyselyn aineisto kerättiin joulukuussa 2017 julkaistun Pk-Pulssi tutkimuksen yhteydessä. Kyselyyn vastasi yhteensä 517 pk-yritystä, joista kansainvälistyminen oli ajankohtaista 221 yritykselle.

Standardien käyttö parantaa yritysten kilpailukykyä ja helpottaa markkinoille pääsyä. Standardisointia seuraamalla yritykset lisäävät toimintaympäristönsä hallittavuutta ja standardisointiin vaikuttamalla yritys voi hyödyntää standardisointia kilpailuetunaan.

Tutustu standardoinnin neuvontapalveluita koskeviin kyselytuloksiin infografiikan muodossa.

Tutustu kansainvälistymispalveluita koskevan laajemman  Pk-Pulssi-kyselyn tuloksiin.

Lisätietoa standardeista ja standardisoinnista saat SFS:stä tai sen toimialayhteisöistä: www.sfs.fi