EK:n yrityskysely: Omistajanvaihdokset vauhdittavat yritysten kasvua – myös maaseudun yritykset aktiivisia yritysostoissa

Neljänneksellä työnantajayrittäjistä on omakohtaista kokemusta perheyritysten sukupolvenvaihdoksista ja kolmanneksella yritysostoista. Yrittäjien oman arvion mukaan yritykset ovat myös kasvaneet toteutetun omistajanvaihdoksen jälkeen. Tämä käy ilmi EK:n Pk-Pulssin aineistosta tehdystä erillisanalyysistä.

Keskeiset havainnot voidaan tiivistää seuraavasti:

Perheyritysten sukupolvenvaihdokset

  • 25 prosentilla yrittäjistä oli omakohtaista kokemusta perheyrityksen sukupolvenvaihdoksesta. Maaseudun yrittäjistä 32 ja kaupunkien yrittäjistä 23 prosenttia oli tehnyt sukupolvenvaihdoksen urallaan.
  • 54 prosenttia yrittäjistä raportoi yrityksen liikevaihdon kasvaneen ja 14 prosenttia sen supistuneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Kaupungeissa kasvuun oli yltänyt 61 prosenttia perheyrityksistä ja vain 9 prosentilla liikevaihto oli pienentynyt. Maaseudulla kasvu-uralle oli päätynyt 38 prosenttia, kun taas 23 prosentissa liikevaihto oli laskenut.

Yritysostot

  • 36 prosentilla yrittäjistä oli omakohtaista kokemusta yritysostoista. Kaupunkien yrittäjistä 37 ja maaseudun yrittäjistä 33 prosenttia oli ostanut jonkun toimivan yrityksen uransa aikana.
  • 67 prosenttia yrittäjistä raportoi yrityksen liikevaihdon kasvaneen ja 14 prosenttia sen supistuneen yritysoston jälkeen. Maaseudun yrittäjistä 71 prosenttia ilmoitti liikevaihdon kasvusta ja 6 prosenttia sen pienentymisestä. Kaupungeissa kasvua oli tapahtunut yritysoston jälkeen 66 prosentissa ja supistumista 17 prosentissa yrityksistä.

Yritysostot turvaavat maaseudun perheyritysten jatkuvuutta

EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjän Jari Huovisen mukaan varsinkin perheyrittäjät ovat usein monia yrityksiä samanaikaisesti omistavia portfolioyrittäjiä. Useamman yrityksen rinnakkainen omistaminen on hyvin tavallista erityisesti maaseudulla.

”Maaseudun perheyrittäjät näyttäisivät laajentavan toimintaansa usein uusia yrityksiä ostamalla tai perustamalla. Maaseutuyritysten aktiivisuus yrityskauppamarkkinoilla voi olla seurausta mm. markkinoiden rajallisuudesta ja maaseudun työntekijäpulasta. Silloin yritysostoilla tavoitellaan maantieteellistä laajentumista, uusia liiketoimintoja, asiakkaita ja osaamista. Monille yritysostot saattavat olla myös keino varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus omalla kotiseudulla, jonne maaseutuyritykset ovat usein syvästi juurtuneita ja sen kehittämiseen sitoutuneita.”

Kaikkiaan omistajanvaihdokset koskettavat laajasti työnantajayrityksiä. Omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen jopa 26 prosentille maaseudun ja 16 prosentille kaupunkien työnantajayrityksistä.

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 770 työnantajayritystä, joista 200 oli maaseutuyrityksiä. Aineiston analysoimisessa on hyödynnetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.

Tutustu tuloksiin myös infografiikan muodossa!