EU valmistelee uutta sääntelyä viherpesun kitkemiseen

29.03.2023

EU:ssa valmistellaan sitovaa lainsäädäntöä siihen, kuinka yritykset velvoitettaisiin jatkossa todentamaan tuotteittaan koskevat ympäristölupaukset ja viherväittämät. EK:n arvion mukaan on sekä kuluttajien että reilun kilpailun etu, että markkinointilupaukset ovat faktapohjaisia ja läpinäkyviä. Sääntelyn jatkovalmistelussa on olennaista varmistaa sellaiset pelisäännöt, että myös pk-yritykset selviävät uusista velvoitteista. Ympäristöväittämien todentaminen ei saa muodostua kohtuuttoman monimutkaiseksi tai kalliiksi.

EU:n komissio ehdotti 22.3. yhteisiä kriteerejä viherpesua ja harhaanjohtavia ympäristöväittämiä vastaan. Markkinoinnissa käytettävien väittämien todenperäisyys pitää jatkossa voida osoittaa luotettavin menetelmin. Lisäksi halutaan saada selkeyttä ympäristömerkkien viidakkoon.

Direktiiviesityksen mukaan jäsenmaiden tulisi nimetä viranomainen ympäristöväittämien valvontaa varten. Käyttöön tulisi ottaa myös sanktioita niille, jotka uusia pelisääntöjä eivät noudata.

Tavoite on oikea – ympäristövaikutuksista pitää kertoa totuudenmukaisesti

EK:n arvion mukaan direktiiviehdotuksella on aivan oikea tavoite – varmistaa, että kuluttajat saavat luotettavaa, faktapohjaista ja läpinäkyvää tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista.

Katteettomat ja virheelliset ympäristölupaukset ovat paitsi harhaanjohtavia kuluttajien kannalta, ne myös vääristävät kilpailua. Niistä aiheutuu kilpailuhaittaa yrityksille, jotka panostavat tunnollisesti ympäristövaikutusten mittaamiseen. Reilun kilpailun tähden myös EU:n ulkopuoliset tuontituotteet on tärkeää saada yhtäläisen sääntelyn piiriin.

Viisas toimeenpano ratkaisee – minimoidaan tarpeettomat lisäkustannukset

Kyseessä on vasta direktiiviehdotus, jonka käsittely on alkamassa jäsenmaiden ja parlamentin toimesta. Jatkovalmistelussa on pyrittävä siihen, että tulevasta lainsäädännöstä saadaan käytännössä toimiva, tehokas ja tasapainoinen.

EK:lla on huoli erityisesti pk-sektorille koituvasta byrokratiasta ja kustannuksista. Komissio haluaisi ulottaa viherväittämien todentamisvelvoitteet myös pk-yrityksiin – kaikkiin yli 10 hengen yrityksiin.

Iso kysymys on, mitä tämä käytännössä tarkoittaa – kuinka kalliita ja yksityiskohtaisia todentamismenetelmiä tai ulkopuolisia sertifiointeja tai auditointeja tulee teettää? Tähän tarvitaan huolellisia vaikutusarviointeja. Tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi tehtävien elinkaarianalyysien tulee olla kohtuullisia ja keskittyä olennaiseen.

Olennaista olisi saada sellaiset pelisäännöt, jotka auttaisivat ratkaisemaan itse ongelmaa – katteettomia viherväittämiä – mutta minimoisivat ylimääräiset kustannukset. Uudet velvoitteet eivät saa olla niin ylimitoitettuja, että ne syövät resursseja perimmäiseltä tavoitteelta: yritystoiminnan ympäristöjalanjäljen pienentämiseltä ja talouden vihreältä siirtymältä.

Esityksen sanktiot herättävät myös useita huolenaiheita. Niissäkin on hyvä välttää ylilyöntejä, jotta pk-yrityksiä ei rangaista lievistä tai tahattomista virheistä.

Direktiiviesityksellä on vielä pitkä tie kohti valmista lainsäädäntöä. Nyt on tärkeää vaikuttaa tasapainoisen lopputuloksen puolesta.