EU:ssa valmistellaan tietosuojalainsäädännön uudistusta

23.05.2013

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa yleiseksi tietosuoja-asetukseksi runsas vuosi sitten. Laajaa ehdotusta on käsitelty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, mutta käsittely on edennyt hitaasti. Lainsäädäntöön tulevat muutokset ovat tiedossa vasta sitten, kun parlamentti ja neuvosto ovat saavuttavat ehdotuksesta yhteisen näkemyksen. Ennen yhteistä näkemystä taas sekä parlamentin että neuvoston on käsiteltävä ehdotus itse.

EK on seurannut tiiviisti hankkeen etenemistä ja korostanut kannanotoissaan, että uudistus pitää valmistella huolellisesti – onhan kyse laajasta ja yrityksille erittäin merkittävästä asiasta. Hosumalla ei synny laadukasta lainsäädäntöä.

Uudistuksen vaikutukset laajoja, komission ehdotus ongelmallinen

Komission ehdottamassa asetuksessa on käytännössä kyse EU:n tietosuojaa koskevan yleislainsäädännön uudistamisesta kokonaan. Jos asetus hyväksyttäisiin ehdotetussa muodossa, kansallisten henkilötietolakien sijaan eri tahot, esimerkiksi yritykset ja kunnat, soveltaisivat toiminnassaan suoraan EU-asetusta.

Henkilötietojen suojasta säädettäisiin myös paljon nykyistä yksityiskohtaisemmin. Nykyisessä henkilötietodirektiivissä on reilut 30 artiklaa ja kansallisessa henkilötietolaissa noin 50 pykälää. Komission ehdotuksessa artikloita on yli 90.

Komissio ehdotuksen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut yksityisyyden suojan parantaminen. Se näkyy muun muassa siinä, että henkilötietojen käsittelyä rajoitettaisiin nykyisestä ja käsittelyyn liittyviä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksia lisättäisiin. Myös seuraamusjärjestelmä muuttuisi ankarammaksi: komissio haluaisi esimerkiksi antaa tietosuojaviranomaisille oikeuden määrätä hallinnollisia sakkoja.

EK pitää komission ehdotusta paitsi vaikutuksiltaan erittäin laajana, myös monin osin erittäin ongelmallisena. Vaarana on, että henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen ja sääntelyn yksityiskohtaistuminen nykyisestä estäisivät järkevän ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen yrityksissä ja yhteiskunnassa laajemminkin.

Ehdotusta onkin parannettava merkittävästi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

EK: Lainsäädännön laadusta pidettävä kiinni

Komission tavoite on, että lainsäädännön uudistuksesta päätettäisiin vielä ennen seuraavia parlamenttivaaleja eli käytännössä viimeistään keväällä 2014. Aikataulutavoite on erittäin kunnianhimoinen ja on vielä vaikea arvioida, onko se saavutettavissa.

Euroopan parlamentissa ehdotuksesta vastaava valiokunta, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE), pyrkii muodostamaan kantansa ehdotukseen vielä tulevan kesän aikana.

Neuvostossa on puolestaan tavoitteena, että ainakin ehdotuksen joistakin keskeisistä elementeistä saavutettaisiin sopu kesäkuun alussa. Todennäköistä kuitenkin on, että käsittely neuvostossa vie vielä useamman kuukauden.

Jo nyt vaikuttaa selvältä, ettei lainsäädännön uudistusta tulla hyväksymään komission ehdottamassa muodossa, vaan siihen valmistellaan muutoksia sekä parlamentissa että neuvostossa.

EK:n mielestä tiukkojen aikataulutavoitteiden sijaan neuvotteluissa pitää keskittyä siihen, että uudistusprosessi tuottaa laadukasta ja toimivaa lainsäädäntöä, joka takaa hyvän tasapainon henkilötietojen suojan ja tietojen käsittelemisestä yhteiskunnassa saatavien hyötyjen välillä.

EK viestii aktiivisesti suomalaisen elinkeinoelämän näkemyksiä uudistuksen valmisteluun päättäjille Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Lue lisää:
Euroopan komission ehdotus tietosuoja-asetukseksi

Lisätietoja:
Asiantuntija Niina Harjunheimo, puh. 0400 154 452, sähköposti: niina.harjunheimo(at)ek.fi