Henkilöstön vaihtuvuus nopeinta palvelualoilla – pandemian alkaminen vaikutti eri tavoin alasta riippuen

18.11.2021

Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli vuosien 2019 ja 2020 välillä teollisuudessa noin 13 prosenttia suhteutettuna henkilöstövahvuuteen. Rakentamisessa vaihtuvuus oli noin 17 prosenttia ja palvelualoilla keskimäärin noin 24 prosenttia. Palvelualojen välillä vaihtuvuusprosenteissa oli kuitenkin suuria eroja.

Pandemian vaikutukset näkyivät yksityisellä sektorilla myös henkilöstön vaihtuvuudessa, mutta eri tavoin eri aloilla. Suurimmat erot löytyvät, kun tarkastellaan erikseen lähtö- ja tulovaihtuvuutta loppuvuodesta 2019 loppuvuoteen 2020.

Joillakin palvelualoilla yrityksiin tulleiden työntekijöiden määrä romahti normaalista. Näin kävi erityisesti matkailu- ja ravintolapalveluissa, joka kärsi eniten rajoitustoimista. Myös siivousalalla yrityksiin tulleita oli selvästi vähemmän kuin lähteneitä. Toisaalta näillä aloilla yrityksistä lähti normaaliakin enemmän väkeä, kun monilta loppuivat työt ainakin määräajaksi.

Useilla palvelualoilla tulovaihtuvuus oli kuitenkin lähtövaihtuvuutta suurempaa. Erityisesti näin oli sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka ovat olleet kasvavia aloja yritysjärjestelyineen. Myös muun muassa kaupan alan ja tietotekniikka-alan yrityksiin tuli enemmän henkilöstöä kuin niistä poistui.

Teollisuudessa toimihenkilöiden vaihtuvuus pysyi melko normaalina, mutta työntekijäammateissa yrityksiin tulleita oli selvästi vähemmän kuin lähteneitä. Myös rakentamisen työntekijöillä tulovaihtuvuus putosi jonkin verran normaalivuoden lukemista.

Korkeimmat vaihtuvuusprosentit löytyivät tälläkin kertaa palvelualoilta kuten mara-alalta, siivouspalveluista ja sosiaalipalveluista. Näillä aloilla työskentelee suhteellisen paljon nuoria henkilöitä ja yritykset ovat pääosin pieniä. Myös perhevapaat nostavat vaihtuvuusprosenttia naisvaltaisilla aloilla. Matalan vaihtuvuuden aloja ovat puolestaan monet teollisuuden alat ja tietotekniikka-ala.

EK:n palkkatilastoaineisto antaa mahdollisuuden vertailla työvoiman vaihtuvuutta toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin. Vaihtuvuutta mitataan suhteuttamalla lähteneiden ja tulleiden henkilöiden lukumäärät henkilöstön kokonaisvahvuuteen. Tässä tarkastelussa olivat mukana kaikki vaihtuvuustapaukset riippumatta yritykseen tulon tai yrityksestä lähdön syystä.