Järjestöt pääsivät yhteisymmärrykseen osaamisen kehittämisen toimintamallista

11.03.2013

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen uudesta osaamisen kehittämisen toimintamallista. Malliin liittyvien lainsäädäntömuutosten valmistelu tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa, jonka jälkeen lakiehdotukset siirtyvät eduskunnan päätettäviksi. Tavoitteena on, että lakiehdotukset saataisiin eduskunnan käsiteltäviksi vielä kevään aikana ja uusi malli tulisi voimaan 1.8.2013.

Yhteistoimintalain mukaisen koulutussuunnitelman sisältöä selkeytetään. Koulutussuunnitelmassa on lisäksi otettava kantaa työkyvyttömyys- tai työttömyysuhan alaisiin sekä ikääntyneisiin työntekijöihin.

Työnantajalle syntyy oikeus verovähennykseen koulutussuunnitelman mukaisesta henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Myös yhteistoimintalain ulkopuolella oleva yritys voi saada verovähennyksen, jos se laatii vapaaehtoisesti koulutussuunnitelman.

Verolainsäädäntöä muutetaan niin, ettei työntekijälle muodostu verotettavaa etua sellaisesta työnantajan kustantamasta koulutuksesta, jonka tarkoituksena on työntekijän ammattitaidon ylläpitäminen tai kehittäminen nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä saman yritysryhmän palveluksessa.

Toimintamalli ei ota kantaa henkilöstölle tarjottavan koulutuksen määrään. Se pohjautuu täysin yrityksen kulloisiinkin omiin tarpeisiin.

Verovähennys kannustaa kouluttamaan

Työnantajalla on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä, joka on toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti. Verovähennyksen lisämäärä on 50 % työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta sivukuluineen kerrottuna koulutuspäivien lukumäärällä. Vähennys koskee myös sellaista osaamisen kehittämistä, jonka aikana työntekijän työpanos on työnantajan käytettävissä. Lisävähennyksen enimmäismäärä on kolme päivää työntekijää kohden vuodessa.

Verolainsäädäntöä muutetaan lisäksi niin, ettei työntekijälle muodostu verotettavaa etua verovähennykseen oikeuttavasta koulutuksesta tai muusta sellaisesta työnantajan kustantamasta koulutuksesta, jonka tarkoituksena on työntekijän ammattitaidon ylläpitäminen tai kehittäminen nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä saman yritysryhmän palveluksessa. Tällainen koulutus voi olla myös tutkintoon johtavaa koulutusta.

Uudistuksen toimivuutta arvioidaan kahden vuoden kuluttua

Uuteen toimintamalliin sisältyy sen toimivuuden arviointi. Toimintamallin tavoitteena on työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämisen lisääminen yrityksissä. Tämän tavoitteen toteutumista arvioidaan kahden vuoden kuluttua uuden lainsäädännön voimaantulosta. Arvioinnissa käytetään apuna työ- ja elinkeinoministeriön johdolla teetettävää tutkimusta. Jos arvioinnin tuloksena on se, että lain tavoite ei ole toteutunut, ryhdytään lainsäädäntötoimenpiteisiin tavoitteiden paremmaksi toteuttamiseksi.

Lisätietoja:

johtaja Lasse Laatunen 0400 423715
lakiasiainjohtaja Markus Äimälä 040 7032977

Liite: Neuvottelutulos osaamisen kehittämisen toimintamallista (pdf)