Jatkossa pidettävä luetteloa lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

11.04.2024

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissa altistuvien luettelosta ja rekisteristä annetun lain (ASA-laki) soveltamisala laajeni huhtikuun alussa. Muutokset perustuvat EU:n syöpädirektiivin päivitysdirektiiviin. Työnantajan näkökulmasta ASA-lakiin tehdyt muutokset tarkoittavat sitä, että sen on jatkossa pidettävä luetteloa myös lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä ja niille altistuvista työntekijöistä. Työnantajan on säilytettävä nämä tiedot viisi vuotta viimeisen tiedon merkitsemisestä. Laissa ei ole yksityiskohtaista sääntelyä siitä, miten työnantajan tulee luetteloa pitää.

Edellä mainittuja tietoja ei kuitenkaan ilmoiteta eteenpäin kansalliseen ASA-rekisteriin. Sinne ilmoitetaan edelleen tiedot syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista ja perimää vaurioittavista tekijöistä ja niille altistuneista työntekijöistä.

Lisäksi voimaan tuli kaksi uutta lisääntymisterveyteen liittyvää asetusta. Osana syöpädirektiivin toimeenpanoa annettiin uusi asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä (113/2024). Asetus tuli voimaan 5.4.2024 ja korvaa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen. Asetuksella täsmennettiin ja selkiytettiin raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua työpaikoilla. Asetuksen keskeisin muutos liittyy sen soveltamistalaan. Asetus kattaa syöpäsairauden vaaraa aiheuttaneiden tekijöiden ja perimää vaurioittavien aineiden lisäksi myös lisääntymiselle vaaralliset tekijät sekä asetuksen liitteessä luetellut perimää vaurioittavat seokset ja prosessit.

Uudessa asetuksessa joidenkin lisääntymiselle vaarallisten aineiden voimassa olevat raja-arvot (htp-arvot) on muutettu sitoviksi. Lisäksi asetuksessa säädetään lyijyn sitovista raja-arvoista. Syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille on säädetty uudet sitovat raja-arvot ja bentseenin sitova raja-arvo kiristyi.

Samassa yhteydessä on annettu uusi asetus raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä (143/2024). Asetuksessa säädetään tarkemmin raskaana oleviin, äskettäin synnyttäneisiin ja imettäviin työntekijöihin sekä raskauteen ja imetykseen kohdistuvien riskien arvioinnista ja arvioinnissa huomioon otettavista vaaraa aiheuttavista tekijöistä.

Uudessa asetuksessa säädetään lisäksi työnantajan velvollisuudesta tiedottaa riskeistä ja erityistä vaaraa aiheuttavista tekijöistä sekä toimenpiteistä riskien poistamiseksi. Uusi asetus korvaa lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen.

Lisätietoja asiasta:

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annetun lain muuttamisesta (117/2024)

Hallituksen esitys eduskunnalle ASA-lain muuttamisesta HE 104/2023 vp

Valtioneuvoston asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä (133/2024)

Valtioneuvoston asetus raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä (143/2024)

Lisätietoja: juristi Anne Salomaa p. 050 366 6110