Komissio antaa uudet esitykset yritysverotuksesta

25.10.2016

Komission odotetaan päättävän tänään Strasbourgissa yhteistä yritysveropohjaa koskevan direktiiviesityksen, tai oikeammin kahden erillisen esityksen, antamisesta. Komission aiemmin, samasta asiasta, vuonna 2011 antama esitys on jumiutunut Euroopan Unionin neuvostoon, eivätkä jäsenvaltiot ole löytäneet veroasioiden vaatimaa yksimielisyyttä esityksestä.

Komissio onkin nyt joutunut nöyrtymään jäsenvaltioiden edessä ja ilmoittanut jo etukäteen jakavansa uuden esityksensä kahteen osaan: Esitykseen yhteisestä yritysveropohjasta (CCTB, common corporate tax base) sekä erilliseen esitykseen, jossa konsernin verotettava tulo jaetaan verotettavaksi jäsenvaltioiden kesken (CCCTB Common consolidated corporate tax base).

Komissio perustelee esityksiä aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemisellä

Paitsi itse esitys, niin uutta direktiivissä tulevat olemaan myös komission perustelut. Kun aiemmin CCCTB:tä perusteltiin EU:n kilpailukyvyn, talouskasvun ja sisämarkkinoiden tukijana ja toiminnan edistäjänä, niin C(C)CTB:tä ajetaan nyt ennen kaikkea välineenä aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemiseksi. Komissio näkee, että yhtenäinen veropohja estäisi keinotekoista voittojen siirtelyä valtioiden välillä. Tämä lisännee omalta osaltaan jäsenvaltioiden poliittista painetta hyväksyä esitys.

Pelkkä yhteinen yritysveropohja ei kuitenkaan tuo kaikkia niitä etuja, joita konsernin verotettavan tulon yhteenlaskeminen ja jakaminen jäsenvaltioiden kesken toisi. Näitä etuja olisi mm. veroriitojen jääminen EU-alueella pääosin valtioiden välisiksi, eikä yrityksiin kohdistuisi kahdenkertaista verotusta. Tämä olisi EU:lle ja yrityksille todellinen kilpailuetu. Tällöin mm. työläät ja paljon dokumentaatiota vaativat siirtohinnoittelukysymykset jäisivät EU:ssa historiaan.

Yhteisestä veropohjasta sopiminen vaikeaa –
verotettavan tulon jakamisesta vielä vaikeampaa

Odotettavissa on, että jäsenvaltioiden on helpompi sopia pelkästä yritysveropohjasta kuin esityksestä, joka sisältäisi myös verotettavan tulon jakamista koskevan sääntelyn jäsenvaltioiden kesken.

Mikään läpihuutojuttu veropohjasta sopiminenkaan ei tule olemaan. Verotus kuuluu jäsenvaltioiden oman suvereniteetin piiriin, eikä tästä olla niin vain valmiita luopumaan. Asiaa saattaa helpottaa kuitenkin se, että veroharmonisoinnin tiukimpiin vastustajiin kuulunut Britannia on brexitin myötä jättämässä EU:n, eikä sillä varmastikaan ole halua asettua hankalaksi tässä asiassa.

Komission tavoitteena on viedä C(C)CTB maaliin asti. Tarkoituksena on, että yhteinen yritysveropohja otettaisiin käyttöön vuonna 2020 ja konsolidointi eli verotettavan tulon jakaminen jäsenvaltioiden kesken vuonna 2022. Kaksivaiheinen lähestymistapa on hankkeelle ja EU:lle myös ilmiselvä riski.

Hankkeen saaminen maaliin tulee olemaan vaikeaa, kun kukin jäsenvaltio varjelee omia verotulojaan. Epäselväksi jää, mikä saisi jäsenvaltiot sopimaan verotulojen jakamisesta enää sen jälkeen, jos yksimielisyys yhteisestä yritysveropohjasta olisi saavutettu.