Komissiolta kymmenen toimea osaamiskuilun kiinni kuromiseen

15.06.2016

Eurooppalaisia työmarkkinoita vaivaa kohtaanto-ongelma. Samaan aikaan kun työttömyys on korkealla tasolla, on 40 prosentilla työnantajista vaikeuksia löytää tarvitsemiaan osaajia. Globalisaation ja teknologisen kehityksen myötä työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista.

Noin 70 miljoonalla eurooppalaisella on kuitenkin puutteita perustaidoissa; ei ole riittäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja ja 40 prosentilta puuttuvat digitaaliset taidot. Toisaalta erityisesti monet korkeasti koulutetut nuoret työskentelevät tehtävissä, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan ja kykyjään. Lisäksi vain harvalla on oman yrityksen perustamiseen tarvittavaa osaamista.

Euroopan komissio julkisti viime viikolla uuden osaamisohjelman Euroopalle, jonka tavoitteena saada kurottua umpeen työelämän muutosten myötä syntynyttä osaamiskuilua. Komissio ehdottaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi seuraavan kahden vuoden aikana edistettävää kymmentä toimea:

  1. Taitotakuu, joka auttaa matalan taitotason omaavia aikuisia hankkimaan riittävän luku- ja laskutaidon sekä digitaaliset taidot ja avaamaan polkua kohti toisen asteen tutkintoa.
  2. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tarkistaminen, jotta voidaan helpottaa tutkintojen vertailtavuutta eri maissa ja auttaa paremmin ymmärtämään mitä tutkinnon suorittanut osaa.
  3. Digitaalisia taitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio, joka kokoaa yhteen viranomaiset, yritykset, koulutusalan ja työmarkkinoiden sidosryhmät edistämään digitaalisen lahjakkuusreservin kehittämistä ja varmistamaan, että eurooppalaisilla on riittävät digitaaliset taidot.
  4. Suunnitelma alakohtaiseksi yhteistyöksi osaamisen alalla, jotta saadaan parempaa tietoa osaamistarpeista ja tunnistetaan osaamisvajeita tietyillä valituilla toimialoilla.
  5. Väline kolmansien maiden kansalaisten taitojen kartoittamiseksi, jotta voidaan varhaisessa vaiheessa selvittää turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien taidot ja määrittää miten heidät on kotoutettava ja integroitava työmarkkinoille.
  6. Europass-järjestelmän uudistaminen, jotta voidaan tarjota käyttäjäystävällisesti välineitä ja palveluita opiskelu- ja uravalintojen tueksi.
  7. Ammatillisesta koulutuksesta ensisijainen valinta mm. parantamalla koulutuksessa olevien mahdollisuuksia työssäoppimiseen.
  8. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan suosituksen uudelleentarkastelu, jotta useammat ihmiset voisivat hankkia 2000-luvulla työssä ja yleensä elämässä tarvittavat perustaidot. Huomiota kiinnitetään erityisesti yrittäjähenkisyyteen ja innovatiiviseen ajatteluun.
  9. Aloite korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisen kartoittamisesta, jossa tavoitteena on kerätä tietoja, miten tutkinnon suorittaneet menestyvät työmarkkinoilla.
  10. Ehdotus, jossa analysoidaan ja vaihdetaan parhaita käytäntöjä aivovuodon torjumiseksi.

Ohjelman käsittely tapahtuu eri ryhmissä kesän-syksyn aikana, ja lopullinen päätös osaamisohjelmasta tehdään loppuvuodesta EU:n koulutusneuvostossa.