Konfliktimineraalit käyttöön vastuullisesti

28.04.2014

EU-komission tuoreen lakiesityksen pääsisältönä on määritellä, kuinka mineraalien kaupankäynnissä tulee todentaa niiden vastuullinen käyttö konfliktialueilla. Järjestelmää luotaessa tulee välttää päällekkäinen byrokratia.

EU:n komissio on antanut asetusehdotuksen, jolla pyritään edistämään yritysten vastuullisia käytäntöjä niiden tuodessa tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa EU:n alueelle konflikti- ja korkeanriskin alueilta. Taustalla on pyrkimys ehkäistä sitä, että mineraalikaupoilla rahoitetaan aseistettuja ryhmiä.

Komissio esittää vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, jossa sulattamot ja jalostamot asetetaan kontrollin avainpisteiksi. Näin helpotetaan todistamisvelvoitteen täyttämistä sekä valmiiden komponenttien että tuotteiden osalta. EK:n asiantuntija Satu Vasamo-Koskinen pitää vapaaehtoisuuden periaatetta kannatettavana.

Asetusehdotuksessa mainittuja metalleja ei mainituissa muodoissa tuoda tällä hetkellä tuoda Suomeen. Vasamo-Koskisen mukaan on syytä tarkastella järjestelmää huolellisesti kuitenkin myös siinä valossa, että katetta laajennettaisiin ja samankaltaisia järjestelmiä luotaisiin koskemaan myös muita teollisuudenaloja.

Yritysten näkökulmasta tulee myös välttää tilanne, jossa eri markkinoilla vaaditaan erilaisia todistuksia ja todisteita vastuullisuudesta. Erityisen tärkeää on varmistaa, että EU:n ja USA:n vaatimukset yritysten vastuullisuuden todistamisesta eivät ole keskenään ristiriidassa, vaikka täydellinen yhdenmukaisuus ei olekaan mahdollista ehdotusten tämän hetkisen soveltamisalojen erilaisuuden takia.

Käytäntöjen harmonisointi tulee huomioida myös EU:n sisällä – jäsenvaltioiden ei pitäisi voida tehdä omia tulkintojaan edes ohjeistuksen osalta.

Vasamo-Koskinen on myös huolissaan pk-yrityksille koituvan hallinnollisen rasitteen suhteen. EK esittääkin pk-yrityksille pidempää siirtymäaikaa sekä edellyttää riittävää ohjeistusta, jotta hallinnollinen rasite ei kävisi niille kohtuuttomiksi.