Tullireformista saavutettavissa tehokkuutta

Euroopan unionissa on käynnissä vuosikymmeniin mittavin tullireformi. Sen tavoitteena on perustaa EU:n uusi tulliviranomainen, EU:n tullidatakeskus, yksinkertaistaa sähköisen kaupan etämyyntiä sekä luoda uusi kumppanuusjärjestelmä Trust and Check  traders tullin ja yritysten välille.  Uudistukset tulevat voimaan asteittain vuoteen 2038 mennessä. Komissio antoi esityksen toukokuussa 2023 ja sen on parhaillaan Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyssä.

– Euroopan unionin tullireformi on elinkeinoelämän näkökulmasta toivottu ja esitettyä nopeampi voimaantulo olisi suotavaa. Tulliliiton toimivuus on keskeistä EU:n taloudelle, vauraudelle, kansainväliselle kilpailukyvylle ja myös sen häiriönsietokyvylle. Tulliliitto on unionin perusta ja se turvaa sisämarkkinoiden häiriötöntä toimintaa. Tulliviranomaiset valvovat kaikkia tulliliittoon saapuvia ja sieltä poistuvia tavaroita. Tullit muodostivat 11 prosenttia unionin budjetin tuloista vuonna 2022. Tullireformi on omiaan varmistamaan tulliliiton toimivuutta, toteaa Heli Siikaluoma.

– Menettelyjen yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen on yrityksille erittäin tärkeää. Tullireformia tehtäessä on varmistettava, että tämä tavoite saavutetaan myös yritysten näkökulmasta, ei ainoastaan viranomaisten näkökulmasta, jatkaa Tiina Ruohola.

Esityksessä ehdotetaan 150 euron tullittomuusrajan poistamista eli jatkossa myös tämän rajan alittavista EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista tulee maksaa tullimaksut.

– Tullittomuuden poistaminen on erityisen toivottavaa, sillä se tasapuolistaa kilpailua EU:n ja sen ulkopuolisten toimijoiden välillä. Tullittomuusrajan poisto on myös linjassa vuonna 2021 tehtyyn vähäarvoisten maahantuontien verottomuusrajan poiston kanssa, lisää Ruohola.

Helpostusta tullimenettelyihin?

– Kannatamme EU:n uuden tulliviranomaisen ja tullidatakeskuksen perustamista. Uuden tulliviranomaisen roolia suhteessa kansallisiin tulliviranomaisiin olisi syytä edelleen selkeyttää esimerkiksi sen osalta, miten ja keneltä yritys voi hakea jatkossa sitovaa tullitariffitietoa ja miten päätöksestä on mahdollisuus hakea muutosta.  Viranomaisilla olisi ehdotuksen mukaan käytännössä suora yhteys yrityksen järjestelmään, josta viranomaiset saisivat koska vain tarvittavat tiedot. Tämä on asia, mikä tarvitsee huolellista tarkastelua esimerkiksi siitä tulokulmasta, keillä on oikeus käyttää tällaisia yritysten jakamia tietoja, summaa Siikaluoma.

Esityksessä ehdotetaan myös uutta Trust and Check trader -määritelmää. Ehdotuksen mukaan näille toimijoille suunnataan erityisiä helpotuksia.

– Kannatamme Trust and Check trader -toimijoille suunniteltuja helpotuksia. Tämä mahdollistaa pitkälle meneviä helpotuksia tullimenettelyihin, kun toimija täyttää tiukat luotettavuuden ja läpinäkyvyyden ehdot, kertoo Siikaluoma.

– On tärkeää, että järjestelmään liittymisen hyödyt ja kustannukset ovat tasapainossa yrityksen näkökulmasta. Esimerkiksi tällä hetkellä käytössä olevan samansuuntaisen AEO-statuksen saamiseen käytetty aika ja vaiva usein ylittää siitä saadut hyödyt. Asian jatkokäsittelyn aikana Trust and Check trade -toimijan kriteereitä on syytä tarkastella kriittisesti, jottei sikäli perin kannatettava malli jää käytännön tasolla puhtaan teoreettiseksi vaihtoehdoksi, jota yritykset eivät tosiasiassa kykene hyödyntämään, lisää Ruohola.