Muokattua vai korvaavaa työtä?

12.12.2013

Sairausvakuutuslain mukaan työkyvyttömyys on sairaudesta johtuva tila, jossa työntekijä on kykenemätön tavalliseen työhönsä tai siihen läheisesti verrattavaan työhön. Jos hän sairaudestaan huolimatta kykenee työntekoon ilman terveydelle tai sairauden hoidolle koituvaa haittaa, ei perustetta sairauspoissaololle ole. Tavalliseen työhön verrattavan työn tekeminen ei ole korvaavaa työtä, eikä myöskään varsinaista muokattua työtä.

Korvaavasta työstä on sovittu erikseen joidenkin alojen työehtosopimuksissa. Korvaavaa työtä voidaan tehdä, jos henkilö on sairauden tai vamman vuoksi estynyt tekemästä tavallista työtään mutta voi turvallisesti työskennellä väliaikaisesti toisessa työtehtävässä tai osallistua koulutukseen. Jos alalla on sovittu korvaavasta työstä ja työterveyslääkäri on arvioinut henkilön sopivan korvaavaan työhön, ei työntekijä voi ilman perusteltua syytä kieltäytyä tarjotusta työstä. Lähtökohtaisesti järjestely on kuitenkin vapaaehtoinen.

Korvaavan työn on oltava sekä työntekijälle että työnantajalle mielekästä. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijä saa tehtävään riittävän perehdytyksen. Työnantajan on seurattava työn sujumista ja varmistettava, ettei työ vaaranna työntekijän terveyttä. Korvaavasta työstä maksetaan työntekijän normaali palkka, vaikka työ olisi vähemmän vaativaa tai kevyempää.

Vaikka alalla ei olisi sovittu korvaavasta työstä, mikään ei estä vastaavaa järjestelyä, jos asiasta päästään sopimukseen työntekijän ja työnantajan välillä. Tällainen järjestely on aina vapaaehtoinen, sillä jos henkilö on katsottu täysin kykenemättömäksi tavalliseen työhönsä, on hänellä perusteltu syy työstä poissaoloon. Työn muokkaamista on syytä harkita erityisesti silloin, kun henkilöllä on sairaudestaan huolimatta paljon työkykyä jäljellä, mutta poissaolo uhkaa pitkittyä hoitojonojen tai sairauden hitaan paranemisen vuoksi. Tyypillisiä tilanteita ovat erilaiset vammojen jälkitilat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä eräät mielenterveyden häiriöt, kuten masennus. Yhteistä näille kaikille on, että varhainen työhönpaluu on tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä ja paranemisen tukemista.