Päivittyvä liikennetieto: Rahti ja vientikuljetukset sujuvat koronasta huolimatta

Tavaraliikenne toimii Suomessa varsin häiriöttömästi. Meille olennaiset Euroopan satamat toimivat hyvin. Tiedot päivitetty 8.5.

EK ylläpitää tällä verkkosivulla yleiskuvaa koronan vaikutuksista liikenteeseen, logistiikkaan, ulkomaankaupan reitteihin ja yritysten työntekijöiden liikkumiseen.

Logistiikkapalvelut Suomessa

 • Logistiikassa on toimiva markkina, joka sopeutuu nopeasti kysynnän muutoksiin. Toistaiseksi tiekuljetuksissa ei ole merkittäviä ongelmia. Suomen rautateiden tavaraliikenne sujuu normaalisti kotimaassa ja kansainvälisesti.
 • Saimaan kanava on auki tavaraliikenteelle.
 • Kaikki satamat ovat auki tavaraliikenteelle normaalisti. Rekkarahti Ruotsiin laivataan Turun ja Naantalin kautta. Keski-Euroopan satamiin on lähes normaali rahtiliikenne. Viroon tarjonta on vähentynyt kolmanneksella.
 • Lentorahdille on joitain uusia ratkaisuja ja reitityksiä mm. Tukholman kautta. Lentoliikenteen kuriiripalvelut toimivat.
 • Henkilöliikennepalveluja on vähennetty kaikissa liikennemuodoissa kotimaassa ja ulkomaille 50 – 90 %. Työmatkaliikenne joukkoliikenteellä on huolenaihe kaupunkiseuduilla. Ruuhka-aikoina on tarpeen varmistaa väljä joukkoliikennetarjonta, jotta matkustajat voivat pitää etäisyyttä. HSL-alueella joukkoliikenteen tarjonta on vähentynyt toistaiseksi vain vähän, vaikka matkustajamäärät ovat laskeneet noin 70 %.

Kuljetusyhteydet Eurooppaan ja maailmalla

 • Meriliikenne Keski-Eurooppaan päin jatkuu lähes normaalisti. Valtiot takaavat isojen Keski-Euroopan satamien toiminnan (mm. Amsterdam, Rotterdam ja Antwerpen).
 • Tieliikenteen tavarakuljetukset sujuvat lähes normaalisti rajanylityksissä henkilöliikenteen tarkastuksista huolimatta.
 • Etelä-Euroopassa tieliikenne on vähentynyt puoleen. Myös satamatoiminnot ja meriliikenne hidastuvat vähitellen. Kuljetusmäärät laskevat, kun sekä yksityisellä että julkisella sektorilla liiketoiminta vähenee. Tämä heijastuu Etelä-Euroopasta Suomeen suuntautuvan tuonnin vähenemisenä.
 • Meriliikenteessä mannerten väliset kuljetukset vähenevät seuraavan kuukauden ajan.
 • Kuljettajien taukopaikoista ja saniteettitiloista on puutetta, kunnes liikenneasemat ja ravintolat avautuvat.

Työhön liittyvää henkilöliikennettä koskevat ohjeet 14.5.2020 lukien

 • Valtioneuvosto on 7.5.2020 päättänyt sisärajavalvonnan (Suomen ja toisen Schengen-maan välillä) jatkamisesta ja rajanylitysliikenteen rajoittamisesta 14.6.2020 saakka. Se on tiedottanut, että työmatkaliikenne ja toimeksiantoon perustuva liikenne sekä muu välttämätön liikenne saadaan 14.5. alkaen jatkaa kaikilla sisärajoilla sillä edellytyksellä, että ulkomailta tulevat työntekijät ja maahan palaavat Suomessa asuvat elävät Suomen alueella ollessaan saapumisestaan 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön edellytetään rajoittavan liikkumisensa työpaikan ja majapaikkansa lisäksi vain ehdottoman välttämättömään muuhun liikkumiseen, kuten ruokakaupassa, lääkärissä tai apteekissa käyntiin.

Työhön liittyvää henkilöliikennettä koskevat ohjeet 14.5.2020 lukien

 • Rajavartiolaitos on 7.5. julkaissut asiaa koskevat tarkemmat ohjeet. Tarkempi ohjeistus omaehtoisesta 14 vuorokauden karanteenista jaetaan saapuville maahan saapumisen yhteydessä. Mainitut käytännöt koskevat mm. Ruotsin ja Norjan vastaisen rajan ns. luonnollista työssäkäyntialuetta ja Suomen ja Viron välistä työmatkaliikennettä sekä myös mm. EU-maista kausityöhön tulevaa ulkomaista työvoimaa.
 • Vaatimus 14 vuorokauden omaehtoisesta karanteenista ei koske esim. ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstöä. Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevien osalta käytännöt on harkittava erikseen työnantajan kanssa.
 • Suunnitellun työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuvan työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa voidaan työmatkalaista pyytää esittämään asiakirjoja maahantuloedellytysten täyttymisen toteamiseksi. Tällaisia asiakirjoja voivat erityisesti olla dokumentit työsuhteesta ja toimeksiannosta. Työnantajan ja toimeksiantajan on suositeltavaa huolehtia siitä, että rajaa ylittävällä on esittää riittävä dokumentaatio maahan tulonsa perusteesta.
 • EU:n ulkorajaliikenteessä maahantulon edellytykset ovat näitä tiukempia. Siinä välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi katsotaan terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö sekä tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö. Lisäksi sallitaan muu välttämätön ja perusteltu liikenne, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä, toisesta Schengen-sopimukseen kuulumattomasta EU:n jäsenvaltiosta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuvan EU- tai Schengen-valtion kansalaisen tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää ”Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana” -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Laivaliikenne Viroon, Ruotsiin ja Saksaan

 • Edellä kerrottu tarkoittaa, että 11.4. julkaistu hallituksen suositus liikennöiville laivayhtiöille lopettaa henkilöliikenteen lipunmyynti ei ole enää 14.5. ja sen jälkeen lähteville lähdöille voimassa. Sisärajaliikennettä koskee edellä kerrottu ja rajavartiolaitoksen sivuilta tarkemmin löytyvä ohjeistus. On suositeltavaa seurata liikennöivien laivayhtiöiden sivuja, joilta ilmenee, milloin lipunmyynti jälleen alkaa ja millaisia käytäntöjä laivayhtiöt noudattavat.
 • Tavaraliikenne on pyritty pitämään mahdollisimman häiriöttömänä koko ajan. Näin on luonnollisesti myös 14.5. jälkeen.
 • Työnantajien suositellaan huolehtivan siitä, että liikkuvilla työntekijöillä on rajaa ylittäessään mukanaan työsopimus tai muu dokumentti, josta selviää työnantaja, työtehtävä tai toimeksianto. Ks. tarkemmin yllä.

Näkymät lähipäiville ja -viikoille

 • Kotimaan tieliikennekapasiteetti voi vähentyä lähiviikkojen kuluessa, jos kuljetusten kysyntä vähenee teollisuudessa. Ravintoloiden avautuminen kesäkuussa puolestaan lisää jonkin verran kuljetuksia.
 • Logistiset ketjut voivat edelleen jonkin verran hidastua kuljettajatyön hankaloituessa puutteellisten taukopaikkojen, suojavarusteiden ja sairauspoissaolojen takia.

Suorat linkit korona-tietoon:

Lisätiedot EK:ssa:

Logistiikka ja liikenne: johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, puh. 040 763 1482
Rajoitteet työntekijöiden liikkumiseen: johtava asiantuntija Markku Rajamäki, puh. 040 553 9137
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi[at]ek.fi