Pohjoismainen keskustelu yritysten roolista ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja talouden elpymisessä

Yritykset ovat isossa roolissa Euroopan ilmastolakiin ja vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa ja sen varmistamisessa, että EU:n laajuinen koronan jälkeinen elvytysstrategia ohjaa eurooppalaista elinkeinoelämää kestävämpään ja vihreämpään suuntaan.

EK järjesti yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa webinaarin, jossa yritysten edustajat kertoivat näkemyksiään kestävään ja vihreään talouden kasvuun siirtymisestä sekä EU:n uuden vihreän kasvustrategian mahdollisuuksista ja haasteista. Pohjoismaiset elinkeinoelämän järjestöt julkaisivat myös yhteisen kantansa EU:n lainsäädäntöprosessissa olevaan ilmastolakiin.

Yhteisessä kannassaan pohjoismaiset järjestöt toteavat, että Euroopalla on jatkossakin oltava johtava rooli kunnianhimoisessa ja markkinajohtoisessa ilmastomuutoksen torjunnassa ja ratkaisujen tarjoamisessa myös Euroopan ulkopuolelle. EU:n tulisi:

  1. Vastata Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiin
  2. Valmistella tietä kilpailukykyiselle Euroopalle, jotta vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen päästään kustannustehokkaasti
  3. Edistää eurooppalaisten yritysten mahdollisuutta tarjota ilmastoratkaisuja maailmanlaajuisesti

Webinaarissa kuultiin pohjoismaisia yrityspuheenvuoroja yritysten tarjoamista vähähiiliseen tulevaisuuteen tähtäävistä ratkaisuista. Webinaarissa keskusteltiin myös siitä, millainen sääntelykehys mahdollistaa yritysten parhaan mahdollisen toiminnan.

Kronsberg Digital, Velux ja Valmet toivat kaikki esille muun muassa sen, että ennen kaikkea tarvitaan lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden ja teknisten ratkaisujen markkinoille tuonnin.

Rakennusalalla toimiva tanskalainen Velux muistutti, että vain yksi prosentti vanhoista rakennuksista Euroopassa kunnostetaan vuosittain. Kuitenkin vuosittain tarvittavien kunnostusten määrän tulisi olla kolme prosenttia rakennuksista, jotta vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite saavutettaisiin. Rakennusalan julkinen rahoitus on turvattava riittävien kunnostuksien varmistamiseksi.

Norjalaisella Kronsberg Digitalilla on merkittävä rooli merenkulkualan digitalisoitumisessa maailmanlaajuisesti. Uudet teknologiat, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä voitaisiin ottaa käyttöön nopeammin. Yritys toivoo, että Euroopassa oltaisiin tehokkaampia, kestävämpiä ja samalla luotaisiin uutta liiketoimintaa.

Suomalainen Valmet puolestaan korosti, että EU:n sääntelyn mahdollistettava yritysten menestyminen paremmin. Esimerkiksi mahdollisuuksia muuttaa lajiteltuja jätteitä energiaksi tehokkaissa ”jätteistä energiaa”- prosesseissa, tulisi tarkastella osana EU:n ilmastotoimia. Yksi konkreettisista haasteista, joita Valmet kohtaa on esimerkiksi Teollisuuspäästödirektiivin 42.1 artiklan epäselvä sanamuoto. Se poikkeaa yleisestä käytännöstä, jossa eri polttoaineille on asetettu omat päästöstandardit. Nykyisellään artikla ei anna varmuutta yritykselle, joka yrittää myydä tuotteitaan EU:n sisämarkkinoilla. Valmet suhtautuu puolestaan myönteisesti EU:n uuteen kiertotalousstrategiaan, jossa kannustetaan ilmakehästä tehtävän hiilenpoiston sääntelykehyksen kehittämiseen.

Lue Pohjoismaisten elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen kanta EU:n lainsäädäntöprosessissa olevaan ilmastolakiin: Nordic position on the European Climate Law (englanniksi)