Työmarkkinoiden rakennemuutokset ovat kaventaneet sukupuolten palkkaeroja

10.03.2015

Työpaikka- ja henkilörakenteiden muutokset ovat tukeneet työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteisen samapalkkaisuusohjelman tavoitetta kaventaa sukupuolten keskimääräistä ansiotason eroa 15 prosenttiin, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) eilen julkaisemasta tutkimuksesta. Tutkimuksen ovat laatineet Antti Kauhanen ja Mika Maliranta.

Tutkimuksen mukaan vuosina 2008–2010 naisten ansiot nousivat keskimäärin 0.23 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesten. Tästä hieman yli kolmannes johtui työpaikka- ja henkilörakenteiden muutoksista.

Rakennemuutokset vaikuttavat keskiansioiden kasvuun

Keskiansioiden nousuun vaikuttaa kaksi tekijää: jatkajien eli samassa tehtävässä ja samalla työnantajalla jatkavien palkansaajien ansioiden nousu sekä työmarkkinoiden rakennemuutokset eli muutokset henkilö- ja työpaikkarakenteissa.

Henkilörakenteiden muutos tarkoittaa työmarkkinoilla olevien henkilöiden vaihtumista esimerkiksi eläköitymisen tai työmarkkinoille siirtymisen kautta. Työpaikkarakenteiden muutosta tapahtuu uusien yritysten tullessa ja vanhojen yritysten poistuessa markkinoilta sekä jatkavien yritysten toimintoja uudelleen organisoitaessa.

Tällaiset työmarkkinoiden rakennemuutokset vaikuttavat keskiansioiden kehitykseen, sillä uudet työpaikat ja työsuhteet ovat tyypillisesti erilaisia kuin vanhat. Jos rakennemuutokset vaikuttavat miehiin ja naisiin eri tavoin, voivat ne edesauttaa tai haitata samapalkkaisuuden toteutumista.

Rakennemuutokset ovat edistäneet samapalkkaisuutta kaikilla talouden sektoreilla

Miesten ja naisten keskimääräisten ansioiden välisen eron kaventuminen edellyttää sitä, että naisten keskiansiot kasvavat miesten keskiansioita nopeammin. Tämä voi tapahtua kahdella eri tavalla: 1) samassa tehtävässä ja samalla työnantajalla jatkavien naisten ansiot kasvavat miesten ansioita nopeammin tai 2) rakennemuutokset nostavat naisten keskiansioita enemmän kuin miesten.
ETLA:n tutkimuksessa tarkastellaan neljää talouden sektoria: teollisuutta, rakentamista, yksityisiä palveluita sekä julkisia palveluita. Kaikilla näillä naisten keskiansiot ovat kasvaneet miesten keskiansioita nopeammin.

Työpaikka- ja henkilörakenteiden muutokset ovat tukeneet samapalkkaisuuden toteutumista kaikilla sektoreilla. Samansuuntainen kehitys on nähtävissä samalla työnantajalla samassa tehtävässä jatkavien osalta, lukuun ottamatta yksityistä palvelusektoria.

Nämä tulokset osoittavat, että sukupuolten keskimääräisten ansioiden väliset erot supistuvat monien eri tekijöiden kautta. Kaventuminen on kuitenkin ollut melko hidasta eivätkä rakennemuutokset olennaisesti nopeuta tätä kehitystä.

Naisten ja miesten keskimääräisten ansiotasojen välisen eron taustalla on työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolen mukaan sekä sektoreittain, toimialoittain että ammateittain. Eriytyminen purkautuu hitaasti, mutta sen myötä sukupuolten väliset ansiotasojen erot tulevat kaventumaan.

Tutkimus:
Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:10.