Nainen, saat palkan myös ensi kuussa!

30.10.2015

Yleisesti väitetään, että on olemassa ”naisen euro”, jonka arvo on 83 senttiä. Väitteen perusteella tänään vietetään naisten palkkapäivää ja annetaan ymmärtää, että naiset tekevät loppuvuoden ansiotyönsä palkatta. Onko joku nainen jäänyt loppuvuodesta ilman palkkaansa, kysyy EK:n työlainsäädännön asiantuntija Eeva Korolainen.

Naisten palkkapäivän viettämistä voi verrata ajatukseen kaikkien Suomen työssäkäyvien naisten yhteisestä rahapussista. Tilastollisesti tällainen voidaan luoda ja verrata sen sisältöä miesten rahapussin sisältöön. ”Naisen euro” perustuu laskelmaan siitä, kuinka paljon kukin nainen saisi, jos yhteisen rahapussin sisältö jaettaisiin tasan, ja miten tämä summa vertautuisi miesten vastaavaan.

Toisin sanoen, ”naisen euro” kertoo kaikkien työssäkäyvien miesten ja kaikkien työssäkäyvien naisten keskiansioiden välisestä erosta. Se ei huomioi, että työskentelemme eri sektoreilla, eri toimialoilla tai ammateissa, eri työnantajien palveluksessa tai täysin eri tehtävissä, tai tekemiemme työtuntien määriä. Esimerkiksi miehet tekevät enemmän ylitöitä kuin naiset ja saavat näin ollen enemmän ylityökorvauksia ja korkeampaa kokonaispalkkaa.

Palkkaerot ovat pienimmät työntekijöillä

”Naisen euro” määritellään siis karkeasti. Jos tehdään täsmällisempää vertailua, sukupuolten välinen palkkaero vain kutistuu. Palkkatilastojen mukaan keskimääräiset palkkaerot ovat pienimmät työntekijäammateissa. Työehtosopimusten tehtäväkohtaiset palkat ovat samat naisille ja miehille ja mahdollinen palkkaero perustuu erilaisiin lisiin. Toisaalta juuri yrityskohtainen palkoista sopiminen on toiminut palkkaeroja kaventavasti. Se sallii yksilöllisen osaamisen ja suoritusten huomioimisen palkoissa ja niiden korotuksissa. On myös ammatteja, joissa naiset ansaitsevat enemmän kuin miehet.

Tärkeintä on kuitenkin tietää, että Suomessa palkkasyrjintä on lailla kiellettyä. Samasta ja samanarvoisesta työstä saman työnantajan palveluksessa oleville on maksettava samaa palkkaa. Sukupuolten keskiansioiden välinen ero ei kerrokaan palkkasyrjinnästä vaan Suomessa valitettavan todellisesta sukupuolijaosta: meillä on ns. naisten ja miesten ammatteja ja toimialoja ja eri toimialoilla on erilainen palkanmaksukyky. Vain 13 % Suomen työvoimasta toimii tasa-ammateissa, joissa molempien sukupuolten osuus on vähintään 40 %. Työmarkkinoiden sukupuolijako on se kysymys, johon tulee puuttua haluttaessa kaventaa naisten ja miesten keskiansioiden välistä eroa kestävällä tavalla.

Yksittäiset prosenttiluvut eivät kerro palkkatasa-arvon tilasta ja niiden käyttö on usein populistista. Yhtä absoluuttisen oikeaa lukua ei ole olemassa. Ei myöskään ole ”naisen euroa”, koska Suomen naisilla on nykypäivänä ihan omat rahat!