Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennetaan

30.03.2023

Kesäkuun alussa voimaan tulevilla työturvallisuuslain muutoksilla tarkennetaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita erityisesti psykososiaalisen kuormittumisen ja ikääntyneemmistä työntekijöistä huolehtimisen näkökulmasta. Muutosten tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Tavoitteena on lisäksi ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisinä. Muutoksilla lähinnä selkiytetään jo nyt voimassa olevan lain sisältöä.

Työturvallisuuslain muutoksella täsmennetään työnantajan yleistä velvollisuutta huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Muutoksessa selkiytetään sitä, että yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet eivät aina ole riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi vaan henkilökohtaiset edellytykset tulee huomioida. Opetusta ja ohjausta koskevaan säännökseen lisätään myös työnantajalle velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa.

Työnantajan huolehtimis- ja tarkkailuvelvollisuus

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä koskee työntekijöitä, joihin liittyy jokin turvallisuuden ja terveyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. Työnantajan tulee ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat vaihdella työuran eri vaiheissa.

Työnantajan on tarkkailuvelvoitteen mukaan jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Nyt voimaan tulevassa lakimuutoksessa työnantajan tarkkailuvelvollisuuden piiriin lisätään nimenomainen kirjaus työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden tarkkailemisesta työssä. Tarkkailun kautta työnantajalla on mahdollisuus havaita ajoissa tarve toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä.

Vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaan säännökseen lisätään huomioon otettavaksi seikaksi ikääntyminen. Lakimuutos täsmentää myös, että työnantajan on fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi otettava huomioon työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Näillä tarkoitetaan työpaikan psykososiaaliseen työympäristöön kuuluvia työolotekijöitä.  Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä tai epäkohdat työyhteisön yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Raskaussuojelun perussäännöstä selvennetään

Muutoksella selvennetään myös työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännöstä. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisätään maininta äskettäin synnyttäneestä ja imettävästä työntekijästä. Näin säännöksestä käy selkeämmin ilmi, että myös nämä työntekijät kuuluvat säännöksen soveltamisalan piiriin. Lisäksi säännökseen lisätään uusi asetuksenantovaltuus, jolla voidaan antaa nykyistä paremmin kyseisiä työntekijöitä koskevia tarkentavia säännöksiä.

Tyoturvallisuuslain_muutos