Työnantajien palaute osaksi yliopistojen laatujärjestelmää

02.10.2013

Yliopistot pitävät tärkeänä yrityksiltä saamaansa palautetta, sillä koulutuksen on vastattava työelämän vaatimuksia. Nyt arviointijärjestelmää kehitetään yritysten ja yliopistojen yhteistyönä.

Viisi yliopistoa arvioi parhaillaan, tuottavatko ne opetuksensa avulla työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työelämäpalautetta keräävät Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot. Noin parin tuhannen yrityksen ja julkisen sektorin työpaikan esimiehet saavat tilaisuuden kertoa näille yliopistoille havaintojaan  opetussisältöjen ja -menetelmien uudistamisessa.

On tärkeää, että työnantajat käyttävät tämän tilaisuuden hyväkseen. Jos vastauksia saadaan riittävästi, palautemalli saattaa vakiintua ja laajeta muihin yliopistoihin. Työnantajapalautteelle on tarvetta myös ammattikorkeakouluissa. Hanketta kohtaan on kansainvälistäkin kiinnostusta.

Työnantajien mielipide ei ole yleensä mukana, kun yliopistoja ”rankataan” kansainvälisesti. Suomalaiset yliopistot ja työnantajat voivat nyt osoittaa, että työmarkkinoiden palaute voi olla osa yliopistojen laatujärjestelmää.

Oulun yliopiston koulutusrehtori Olli Silvén kertoo, että yliopistot ovat jo pidempään keränneet valmistuneilta opiskelijoiltaan työelämäpalautetta vuosi ja viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Lisäksi konkreettista palautetta on saatu opintoihin sisältyneen harjoittelun myötä.

Olli Silvénin mukaan työnantajapalautteessa ehkä kiinnostavinta on tulosten mahdollinen korrelaatio aiemmin kerätyn tiedon kanssa. Usean näkökulman yhdistämisen ansiosta koko palauteajattelu saattaa kehittyä.

Aalto yliopiston opetuksesta vastaava rehtori Martti Raevaara toteaa, että opetuksen aseman ja merkityksen vahvistaminen Aalto-yliopistossa perustuu avoimeen, systemaattiseen ja monitasoiseen opetuksen arviointiin.

-Työelämäpalautteen kerääminen eri muodoissa on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Parhaimmillaan palauteprosessi edistää vuorovaikutusta, jossa yliopiston ja työelämän edustajat pohtivat yhdessä opetussuunnitelmien perustana olevia alan tulevaisuusskenaarioita ja molemmat hyötyvät tästä prosessista.

Nyt testattavana olevan palautemallin tarkoituksena ei ole asettaa yliopistoja paremmuusjärjestykseen. Kun palautejärjestelmä kehittyy tarpeeksi luotettavaksi ja kattavaksi, sen avulla voidaan vertailla eri yliopistojen profiileja keskenään. Kerääkö yliopisto säännöllisesti työmarkkinoiden palautetta koulutuksestaan ja miten se muuttaa toimintaansa palautteen perusteella? Toimiva työelämäyhteistyö on tärkeä voimavara yliopistoille opetuksen ja tutkinto-ohjelmien kehittämisessä.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja koordinoijana on Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Pilotin tuloksista julkaistaan raportti tammikuussa 2014. Kaikilla työnantajilla on mahdollisuus tutustua raporttiin EK:n verkkosivujen kautta.

Lisätietoja:
Asiantuntija Marita Aho
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2336