Työsopimuslakiin ja työaikalakiin 1.8.2022 voimaan tulevien muutosten soveltamis-ohjeet

01.07.2022

Hallituksen esityksellä HE 60/2022 vp pannaan täytäntöön avoimia ja ennakoitavia työehtoja Euroopan unionissa koskeva direktiivi (EU) 2019/1152. Direktiivi sisältää sääntelyä muun muassa työnantajan velvollisuudesta antaa työsuhdetta koskevia tietoja työntekijälle, koeaikaa, kilpailevan toiminnan kieltoa, pakollisia koulutuksia sekä vaihtelevan työajan sopimuksia.

Direktiivin toimeenpano yhteydessä toteutetaan myös hallitusohjelmaan liittyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet. Sääntely tulee voimaan 1.8.2022.

EK:ssa on laadittu keskeisimpiä työsopimuslain ja työaikalain muutoksia koskevat soveltamisohjeet.