Venäjän henkilötietolainsäädäntö muuttumassa

03.03.2015

Venäjä on uudistamassa henkilötietolainsäädäntöään. Henkilötietojen säilyttämistä koskevan lain mukaan Venäjän kansalaisten henkilötietoja tulisi tallentaa ainoastaan venäläisille palvelimille 1.9.2015 alkaen.

Uudistus tarkoittaisi mittavia muutoksia paitsi Venäjällä toimiville, myös Venäjän kansalaisten henkilötietoja muualla maailmassa käsitteleville yrityksille.

Laissa asetetaan uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle ja yritysten rekisteröitymiselle sekä säädetään seuraamuksista yrityksille, jotka eivät noudata lakia. Lain mukaan yritykselle langetettaisiin sakkomaksuja tai pääsy yrityksen internetsivuille Venäjältä voitaisiin estää.

Laki on varsin väljästi kirjoitettu ja toistaiseksi tarkemmat tulkinnat sen soveltamisesta ovat epäselviä. On varsin epätodennäköistä, että lainsäädäntöä ryhdyttäisiin soveltamaan täysimääräisesti 1.9.2015 alkaen.

Tällä hetkellä yritysten suositellaan odottavan tarkentavien soveltamislinjausten saamista Venäjän viranomaisilta. Venäläisten henkilötietoja käsittelevien yritysten kannattaa kuitenkin perehtyä lakiesityksen sisältöön ja varautua sen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Lue lisää:

Venäläis-suomalainen kauppakamari järjestää aiheesta koulutuksen 20.3.2015:
Laki henkilötietojen säilyttämisestä Venäjällä − uudet vaatimukset 1.9.2015 alkaen