VM:n verotyöryhmän esitykset 9.2.2017

23.02.2017

Valtiovarainministeriön viime syksynä asettaman verotyöryhmän tehtävänä oli tarkastella yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. Toimeksiantoon kuului myös osinkoverotuksen ja ansiotuloverotuksen tarkastelu.

Työryhmän esittämät veromuutokset:

  • Osinkoverojärjestelmää esitetään muutettavaksi siten, että listaamattomien yhtiöiden jakaman osingon verotuksessa huojennetun osingon pääomatulo-osuuden laskennassa käytettävä tuottoaste alennettaisiin 8 %:sta 4 %:iin. Tähän tuottorajaan asti pääomatulona verotettavan osinkotulon veronalaisuusaste korotettaisiin 25 %:sta 40 %:iin ja 150 000 euron raja poistettaisiin.
  • Yritysverotukseen ei ehdoteta muutoksia
  • Ansiotulojen ylimpiä rajaveroja esitetään alennettavaksi kohti tavoitteeksi asetettavaa 50 %:ia. Ehdotuksessa rajavero pysyttelisi n. 50 %:ssa n. 130 000 euron vuositulotasoon asti. Keskipitkän aikavälin tavoite olisi, ettei ansiotulon rajavero ylittäisi millään tulotasolla 50 %:ia.
  • Työnantajan tarjoaman koulutuksen verokohtelua ehdotetaan selkiytettäväksi uudella säännöksellä siten, että koulutus olisi kaikissa tilanteissa työntekijälle verovapaata.
  • Koulutusvähennys ehdotetaan poistettavaksi

EK:n näkemykset esityksistä:

Osinkoverotukseen ehdotettuja kiristyksiä ei pidä toteuttaa

Työryhmän esittämät muutokset listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen tarkoittaisivat noin 300 Milj.euron veronkiristystä omistajayrittäjille. Muutokset heikentäisivät yrittäjyyden, omistajuuden, kasvun ja työllistämisen kannusteita. Talouskasvu edellyttää kannustavaa yrittäjyyden toimintaympäristöä ja vahvaa motivaatiota toimia yrittäjänä. Osinkoverotuksen kiristäminen ei tätä tue.

Listaamattomien yritysten osinkoverotuksen tulee edistää kasvuyrittäjyyttä, oman pääoman ohjautumista yritystoimintaan ja liiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Yritysten vahvat taseet ovat kantaneet myös viimeaikaisten taloudellisten vaikeuksien keskellä.

Ehdotettujen muutosten sijaan osinkoverotusta tulisi uudistaa siten, että myös listaamattomien yhtiöiden jakamat osingot verotetaan aina pääomatulona. Osinkoverojärjestelmän parantaminen ja sen yksinkertaistaminen edellyttävät ansiotulo-osingoista luopumista. Osinkojen verottaminen ansiotulona rankaisee yrittäjyyttä erityisesti nopeasti kasvavilla, korkean osaamisen aloilla.

Työryhmän esityksestä poiketen osakesäästämistä tulisi edistää siten, että pienet osingot säädettäisiin verovapaaksi.

 Yritysverotuksen peruslinja on oikea

Työryhmä ei esitä yhteisöverokannan alentamista. Kuten raportissakin on todettu, Suomen nykyinen yhteisöverokannan taso on kansainvälisessä vertailussa nyt kohtuullisen kilpailukykyinen eikä välitöntä tarvetta sen alentamiselle ole. Verotuksemme kilpailukykyisyyttä on kuitenkin seurattava herkeämättä. Suomeen verrattavissa maissa verokannat ovat hiljalleen systemaattisesti laskeneet. On odotettavissa, että laskusuunta edelleen jatkuu. On myös huomattava se, että edellisellä hallituskaudella toteutettu yhteisöverokannan alentaminen on vaikuttanut myönteisesti investointeihin ja voittojen tulouttamiseen Suomeen.

Kansainvälisen verotuksen uudistushankkeet tulevat vääjäämättä lisäämään kansainvälistyneiden yritystemme verorasitusta. Jotta yritysverotuksemme kilpailukykyisyys voidaan säilyttää, tulee olla valmius yhteisöverokannan lisäalennuksiin. Työryhmän esitys siitä, että yhteisöverokantaa voitaisiin alentaa pidemmän ajan kuluessa ennakkoon ilmoitettavalla tavalla, on kannatettava.

Työryhmän linjauksen mukaisesti yritysverojärjestelmämme tulee jatkossakin perustua laajaan veropohjaan ja matalaan verokantaan. Yritysverotuksen vaihtoehtoiset kehittämismallit, kuten ACE- ja CBIT-mallit eivät ole nyt ajankohtaisia. Yritysverotuksen alentaminen on yksinkertaisinta toteuttaa yhteisöverokantaa alentamalla.

Työn verotuksen alentaminen välttämätöntä

Työryhmä esittää työn verotuksen alentamista noin 250 Milj. eurolla siten, että ansiotulojen ylimpiä rajaveroja alennettaisiin kohti 50 prosenttia. Ehdotus on perusteltu. Kireä palkkaverotus vähentää kiinnostusta työhön ja vääristää pitkällä aikavälillä myös opiskelu- ja uravalintoja. Suomen menestyksen arvioidaan perustuvan tulevaisuudessa huippuosaamiseen kaikissa ammateissa. Onkin ristiriitaista, että juuri kaikkein tärkeintä tuotannontekijää, osaamista ja siihen panostamista, rasitetaan poikkeuksellisen ankaralla verotuksella. Tämä kehitys ei saa jatkua, vaan palkkaverotuksen merkittävään alentaminen on vihdoinkin aloitettava. Työn verotuksen keventäminen lisäisi ostovoimaa, edistäisi maltillisia palkkaratkaisuja, lieventäisi kannustinloukkuja ja edistäisi näin riidatta työllisyyttä ja talouskasvua.

Työryhmä esittää myös, että työnantajan kustantaman koulutuksen verovapautta laajennettaisiin siten, että työnantajan intressissä tapahtuva koulutus olisi kaikissa tilanteissa työntekijälle verovapaata. Tämä muutos on toteutettava mahdollisimman nopeasti.