Vuonna 2021 työtaistelutoimenpiteistä valtaosa laittomia

Vuonna 2021 oli yhteensä 48 työtaistelua ja työtaistelun uhkaa. Työtaisteluihin osallistui runsaat 5200 työntekijää ja niissä menetettiin yli 9500 työpäivää.

Työtaistelutoimenpiteistä 85 % oli laittomia. Työtaisteluista 38 oli lakkoja ja 4 lakon uhkia. Toteutuneista lakoista 95 % oli laittomia ja laittomien lakkojen lukumäärä nousi hieman vuoteen 2020 verrattuna.

Työtaisteluun osallistuneiden henkilöiden määrä, menetettyjen työpäivien määrä sekä työtaistelujen kokonaismäärä laskivat vuoteen 2020 verrattuna.

Vuoden 2021 työtaistelutoimenpiteistä 48 % toimeenpantiin teollisuudessa, 33 % kuljetuksen ja liikenteen alalla ja 13 % palvelualoilla.

Yleisimmät syyt työtaisteluihin olivat työnjohdollinen menettely, työn järjestelyt tai muu henkilöstöpolitiikkaan liittyvä syy (42 %) ja työvoiman vähennys tai sen uhka (23 %). Muita syitä olivat tukitoimenpiteet (8 %), muu sisäinen syy (8 %), työehtosopimusneuvottelut (6 %), palkkavaatimus tai muu palkkaerimielisyys (6 %) sekä alan työehtosopimuksen soveltaminen esim. rajariidat (4 %).

Tiedot perustuvat EK:n työtaistelutilastoon. EK ja sen edeltäjät ovat keränneet tietoja työtaisteluista 1970-luvun alusta lähtien. EK:n tilasto toimii myös osana virallista tilastoa yksityisen sektorin osalta.

Työtaistelutilasto 2021