EK:n ausunto luonnoksesta HE:ksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

27.05.2024

Valtiovarainministeriö | 11.3.2024 | VN/23901/2023

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta.

Esityksen pääasiallinen sisältö liittyy alkoholin etämyyntiin. EK:lla ei ole asiassa lausuttavaa.

Esityksellä ehdotetaan lisäksi muutettavan valmisteverotuslain 83 a §:n sisältöä. Ehdotuksen mukaan lainkohtaan tulisi lisättäväksi sitä selventävä teksti: Palautuksen hakijan vahingoksi määrätyllä verolla tarkoitetaan perusteetta haetun palautuksen määrää.

Näkemyksemme mukaan nyt ehdotettu lainmuutos johtaisi nykyistä tiukempaan veronkorotuskäytäntöön valmisteverotuksessa. Veronkorotus voitaisiin määrätä myös tulkinnallisessa tilanteessa, jossa veroa ei ole konkreettisesti maksettu Verohallinnon toimesta yritykselle. Veronsaaja ei ole tällaisessa tilanteessa kärsinyt vahinkoa.

Tilanteessa, jossa yritys hakee palautusta, sillä on tahtotila saada selville Verohallinnon kanta tiettyyn verokysymykseen. Sen, että asia nimenomaisesti nostetaan tikun nokkaan ja Verohallinnon tutkittavaksi tekemällä palautushakemus, ei pitäisi johtaa sanktioihin. Tiedossamme on myös tilanteita, joissa Verohallinto on nimenomaisesti kieltäytynyt antamasta asiassa ennakkoratkaisua ja kehottanut yritystä tekemään palautushakemuksen Verohallinnon kannanoton saadakseen.

Tämä ehdotettu muutos johtaisi siihen, että Verohallinnon kannanoton saadakseen yrityksen pitäisi varautua veronkorotukseen, jos Verohallinto sattuisi olemaan yrityksen kanssa asiasta eri mieltä. Sanktion pitäisi jo luonteensa mukaisesti olla rangaistus väärintoimimisesta.

Mielestämme nyt ehdotettu lainmuutos eli valmisteverotuslain 83 a §:n muutos tulisi jättää tekemättä. Jos valmisteverotuslain 83 a §:n muutos halutaan kuitenkin tehdä, mielestämme oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain pykäliin olisi tehtävä tarvittavat muutokset, joilla pystytään varmistamaan rehellisesti toimivien yritysten veronkorotusten määräämättä jättäminen. Ehdotamme, että oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakia muutetaan seuraavasti (lisäys alleviivattuna, poisto yliviivattuna): Veronkorotus jätetään määräämättä, jos laiminlyönti on vähäinen tai laiminlyönnille on pätevä syy tai muu erityinen syy tai jos verovelvollinen on toiminut vilpittömällä mielellä tai jos veronkorotuksen määrääminen olisi 38 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Talous ja tutkimus

Sami Pakarinen
Johtaja