EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö | 21.7.2023 | VN/16274/2022

Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitussa asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto tuo esiin, että digimarkkinasäädöksen ohella sovellettavaksi on tullut tai pian tulossa suuri määrä yritysten digi- ja data-painotteiseen toimintaan vaikuttavia säädöksiä, kuten datanhallinta-asetus, digipalvelusäädös, datasäädös sekä valmisteilla oleva tekoälyasetus.

Näiden eri säädösten toimeenpanoon liittyviä tehtäviä ollaan antamassa Suomessa ja EU:ssa usealle eri viranomaisille. Elinkeinoelämän keskusliitto korostaakin viranomaisten välisen yhteistyön tärkeyttä myös digimarkkinasäädöksen onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Digi- ja dataregulaation kansallisesta soveltamista ei saa koitua yrityksille kohtuutonta hallinnollista taakkaa, mistä syystä EK korostaa myös viranomaisten neuvontavelvollisuutta uudenlaisen sääntelyn soveltamisen alkaessa. Tähän tulisi varata myös riittävästi viranomaisresursseja.

Digimarkkinasäädöksessä annetaan komissiolle erittäin laajat ja väljästi määritellyt tietojensaantioikeudet. Kilpailu- ja kuluttajavirasto joutuukin harjoittamaan laajaa harkintavaltaa tarkastusta suorittaessaan, etenkin kun otetaan huomioon alustapalveluiden rooli esimerkiksi sähköisessä viestinnässä. Tästä syystä olisi tärkeää, että ainoastaan välttämättömät tiedot tulisivat digimarkkinasäädöksen mukaisen tarkastuksen piiriin silloin, kun kyse on salassapidettävistä tiedoista.

Esityksessä ei ole säännelty asianajajan ja tämän päämiehen välisen kommunikaation luottamuksellisuuden suojasta tai siitä, mikä on yrityksen tehokas valitustie tilanteessa, missä tutkinnan kohteen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston välillä on erimielisyyttä asianajosalaisuuden piiriin kuuluvan tiedon suojasta.

Lausuntopalvelu