Hallituksen esitysluonnos laiksi yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta (EK-2012-146)

09.05.2012

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että nykyiset satamia koskevat erityislait kumottaisiin tarpeettomina. Laeissa säädetään muutamista yksittäisistä asioista, joita ovat mm. satamajärjestyksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa ja satamamaksut. Yleisen yksityisen sataman perustaminen on ollut luvanvaraista. Lupaa on pitänyt hakea valtioneuvoston yleisistunnolta. Lakeihin liittyy myös joitakin perustuslaillisesti ongelmallisia säädöksiä mm. maksujen perimissäädösten osalta. Kokonaan yksityisistä satamista ei ole erillistä säädäntöä.

Merkittävä osa Suomen satamista on ollut kuntien omistamia liikelaitoksia. Euroopan komission päätöksen mukaisesti liikelaitokset muutetaan yhtiöiksi, jotta varmistetaan tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille. Myös kunnalliset satamat yhtiöitetään vähitellen ja ne toimivat normaalisti markkinaehtoisesti kuten muutkin yritykset.

Tarkoitus on, että jatkossa kaikki satamat toimivat osakeyhtiölain mukaisesti ja päättävät satama-alueen järjestyksestä ja toiminnasta itse. Satamassa perittävät maksut ovat kaupallisia palvelumaksuja ja määräytyvät vapaasti kilpailluilla markkinoilla. Muut sataman toimintaa liittyvät säännökset kuten ympäristö- tai turvallisuusnäkökohdat määritellään asiakohtaisessa sääntelyssä.

Elinkeinoelämän keskusliitto kannattaa esitysluonnosta. Satamanpito on liiketoimintaa, jolla tulee olla yhtäläiset edellytykset omistuspohjasta riippumatta. Suomen ulkomaankaupan tehostumista edesauttaa kaikkien satamien toimiminen markkinaehtoisesti.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infrastruktuuri

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala