Hiilen energiakäytön kieltäminen

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki hiilen energiakäytön kieltämisestä. Hiilen käyttö olisi kiellettyä sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena 1.5.2029 alkaen. Huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi kieltoon on esitetty tiettyjä poikkeuksia. Kiellon vastaisesta hiilen käytöstä määrättäisiin seuraamusmaksu.

Taustana luonnosesitykselle on perustelumuistiossa mainittu hallitusohjelma ja kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030. Tavoitteena on varmistaa kivihiilen energiakäytön päättyminen ennen vuotta 2030 ja samalla välillisesti edistää energiajärjestelmän vähähiilisyyttä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on huolissaan ilmastomuutoksesta ja pitää tärkeänä edistää pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti tarvittavia hillintätoimia.

Kivihiilen käyttö vähenee selvästi ilman lainsäädäntöäkin jo tehtyjen investointisuunnitelmien myötä

Ilmastonmuutoksen hillinnässä energiatuotantotapojen uudistaminen on keskeisessä roolissa. EU:ssa päästökauppa on valittu ohjauskeinoksi kasvihuonekaasujen vähentämiseen energiantuotannossa ja teollisuudessa. Se kattaa siis myös kivihiilen energiakäytöstä syntyvät ilmastopäästöt. Vähähiilisten energiainvestointien asema on myös vahvistunut selvästi, kun päästöoikeuden hinta on yli kolminkertaistunut viime vuodesta. Ehdotettu lainsäädäntö olisi päällekkäistä päästökaupan kanssa, mikä osaltaan heikentäisi päästökaupan toimivuutta.

Kivihiilen käyttö vähenisi ilman lainsäädäntöäkin jo tehtyjen investointisuunnitelmien myötä selvästi, joten vuonna 2030 jäljelle olevien laitosten kannalta kustannustehokasta olisi pitää ne tuotannossa teknisen ja taloudellisen käyttöiän loppuun. Kyseisten laitosten ilmastopäästöt olisivat pienet, joten niillä ei olisi Suomen tai varsinkaan EU:n päästökauppasektorin päästövähennysten kannalta merkitystä.

Käyttökiellolla merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen ja omaisuuden suojaan

Esitysluonnoksessa on erityisen ongelmallista sen vaikutus huoltovarmuuden toteutumiseen. Sekä talvikauden kaukolämmön tuotannon varmistaminen että sähkön toimitusvarmuus tehoreservissä perustuvat tällä hetkellä kivihiilen hyvään varastointimahdollisuuteen ja käytettävyyteen kiinteän polttoaineen voimalaitoksissa. Olisikin perusteellisesti selvitettävä, miten katkeamaton lämmön ja sähkön tuotanto taataan myös jatkossa.

Kivihiilen käytön kieltämisellä on selvä vaikutus yritysten omaisuuden suojaan, jos muutoin kaikki lainsäädännön vaatimukset täyttävä laitos joudutaan poistamaan tuotannosta ennen teknis-taloudellisen käyttöikänsä päättymistä. Kivihiilen energiakäytön kielto ja sen perusteet ovat suhteellisuusperiaatteen kannalta varsin ongelmallisia. Säätämisjärjestyksen kannalta on kiellon ajallisella voimaantulolla suuri merkitys. Näitä edellä mainittuja seikkoja on syytä pohtia hyvin huolellisesti suhteessa saavutettuun päästövähennykseen.