Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttaminen (EK-2012-234)

20.08.2012

Tavarankuljetuslakia muutettiin syksyllä 2011. Tämä uuden muutosesityksen tavoitteena on estää harmaata taloutta.

Esitys sisältää runsaasti uudenlaisia määrittelyjä, joissa pitäisi pyrkiä yksinkertaiseen ja yksiselitteiseen muotoiluun. Keskeinen asia on, miten uusi käsite ”oma tavara” määritellään ja sovelletaan kuljetuksiin, joihin ei edelleenkään tarvita lupaa. Lisäksi ohessa on listattu joukko pienempiä muutoksia sekä yksi uusi ehdotus.

  • Lain 7 § kohta 3 Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne on nyt määritelty kuljetettavan tavaran osalta samoilla periaatteilla kuin EU-säädännössä. Tämä on tyydyttävä ratkaisu. Tällainen määritelmä on ollut jo esimerkiksi käytössä rajaliikenteessä Tornionjokilaaksossa.
  • Lain 2 § kohta 17 Sen sijaan tässä kohdassa käytetty ”oman tavaran” määritelmä voi olla ongelmallinen. Määritelmän tulisi olla mahdollisimman yksiselitteinen, jotta käytännön tilanteissa vältytään tulkintaerimielisyyksiltä. Jotta kohta olisi selkeä myös perustelujen osalta, tulisi se lyhentää kuulumaan: ”omalla tavaralla tavaraa, jonka hallinta on kuljetuksen suorittajalla muulloinkin kuin kuljettamisen aikana”. Vastaavasti olisi selkeytettävä lain perusteluissa olevaa kohtaa. Näin ei tulisi sekaannuksia myöskään lain 7§ kohta 3 kanssa.
  • Lain 5a §:n kohta 4 Tässä kohdassa määrittelynä käytetty pienehkö kiinteä rahasumma ei ole hyvä tapa tehdä säädäntöä. Ensi vuonna summaa olisi jo indeksikorjattava, jotta sen sisältö vastaisi tämän päivän arvoa. Määrittely tulisi muuttaa kokonaan. Esityksessä olisi perusteltua käyttää kuljetusta sisältävän alihankintasopimuksen kynnysarvona 7 500 euroa, kuten tilaajavastuulaissakin, jotta vältetään yritysten hallinnollista taakkaa pienehköjen asioiden vuoksi. Jos kuitenkin käytetään kuljetuksen hintaa, tulisi sen olla suurempi, vähintään 1000 euroa.
  • Lain 5a § ensimmäinen momentti Kuljetuksen tilaajan on selvitettävä, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa, kuten nykyäänkin. Liikennelupatiedot ovat julkisissa rekistereissä. Viimeisimpään lakiluonnokseen on kuitenkin lisätty maininta, että kuljetuksen tilaajan velvollisuus on lisäksi selvittää kuljetuksen suorittajan oikeus kabotaasikuljetukseen. Tämä merkitsisi, että kuljetuksen tilaaja asetettaisiin käytännössä toisen yrityksen tarjoaman palvelun laillisuusvalvojaksi. Koska kabotaasimäärittelyjen mukaisia tietoja ei ole saatavissa julkisista järjestelmistä, ei voida edellyttää, että toinen yritys selvittäisi laillisuuden täyttymistä. Kohta tulee muuttaa.
  • Lain 6a § Kabotaasi tarkoittaa, että EU-alueelta tuleva kuorma-auto voi kuljettaa viikon aikana Suomessa maan sisäisiä kuljetuksia. Kabotaasi on täysin sallittua, eikä kysymys ole harmaasta taloudesta. Kabotaasin tarkoituksena on tehostaa kaluston käyttöä ja vähentää tyhjänä ajoa. Kabotaasin määrittelyksi riittää Suomessa EU-määritelmä, joka on seitsemän päivän aikana kolme kuljetusta. On turhaa hienosäätää purkauksia, lastauksia, perävaunun irrottamisia tai muuta vastaavaa lakitasolla. Kabotaasin määrä Suomessa on ainoa virallisen tutkimuksen mukaan 0,04 % tiekuljetuksista. Eurooppa-tasolla kabotaasin osuus on 2 %. Esitykseen on lisätty uutena kohtana lisämäärittely, jonka mukaan lastatun perävaunun kytkeminen pois katsottaisiin kuorman purkamiseksi. Tällaista lisäystä ei tule viedä lakiin, vaan kyseisen kohdan voi poistaa kokonaan laista ja noudattaa siltä osin EU:n lainsäädäntöä.
  • Lain 7 § kohta 4 Kohdan tulee kattaa myös esimerkiksi metsätyömaiden työmaahuolto mukaan lukien koneiden siirrot.
  • Lain 7 § kohta 7 Kohta tulee muuttaa siten, että rajaus ”traktori” poistetaan ja korvataan se sanalla ajoneuvo. Tällaisenaan lain kohta estäisi kiinteistönhuoltoon liittyvän muun kaluston käytön, mikä ei voi olla lain tarkoitus.

Lain 7 § 1 momentin 1 kohdan mukaisesti liikenneluvalle ei ole tarvetta, jos ajoneuvo painaa vähemmän kuin 2 000 kiloa. Nykyaikaisen ajoneuvokaluston painot ovat nousseet mm. turvallisuussyistä, jonka vuoksi rajaa tulisi nostaa 3500 kiloon. Tämä vastaisi EU-säännöksiä.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infra ja ympäristö

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala