Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi (EK-2013-93)

09.04.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta EK:lta lausuntoa selvitysmies Matti Karuvaaran raportista ”Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi”.

Selvitysmies kartoittaa raportissaan kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan toteuttamisvaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ja toteutettavuutta sekä valvonnan rahoitusta.

Selvitysmies katsoo, että lähitulevaisuudessa kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta on perusteltua säilyttää osana kunnan ympäristöterveydenhuoltoa. Näin mahdollistetaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden kehittäminen ja vakauttaminen sekä kokemusten saaminen valvonnasta osana vakiintuneempia ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita. Selvitysmies esittää, että kokemuksia arvioitaisiin vuoden 2014 jälkeen ja arvioinnin perusteella tehtäisiin päätöksiä jatkotoimista.

Jatkotoimien osalta selvitysmies esittää, että jos vuoden 2014 jälkeen tehtävässä arvioinnissa havaitaan, että yhteistoiminta-alueiden muodostuminen ja niissä tehdyt erikoistumiseen perustuneet järjestelyt varmistavat tavoitteita vastaavan kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan, valvonnan ohjaus siirrettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan. Jos tavoitteita vastaavaa valvontaa ei saavuteta nykyisellä organisointimallilla, selvitysmies esittää, että valvonta keskitetään Tukesin toiminnaksi tai vaihtoehtoisesti siirretään kunnista aluehallintovirastojen tehtäväksi Tukesin ohjauksessa.

EK pitää kuluttajapalveluiden laadukasta turvallisuusvalvontaa tärkeänä. Laadukkaan valvonnan edellytyksiä ovat muun muassa vahva valvonnan osaaminen ja valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti. Olennaista on myös, että valvonnassa noudatettavat käytännöt ovat toiminnanharjoittajille yhdenmukaiset, tasapuoliset ja ennustettavat.

EK pitää perusteltuna selvitysmiehen raportissaan esittämää kantaa, jonka mukaan ainakin lähitulevaisuudessa kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta säilytetään osana kunnan ympäristöterveydenhuoltoa, jotta saadaan kokemuksia valvonnan kehittymisestä osana vakiintuneempia ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita.

Selvitysmies esittää raportissaan myös erilaisia jatkotoimia, jotka riippuvat siitä, miten kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvontaa arvioidaan vuoden 2014. EK pitää ennenaikaisena ottaa kantaa näihin jatkotoimiin ennen kuin valvonnan kehittymisestä osana vakiintuneempia ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita on saatu kokemuksia ja nämä kokemukset on arvioitu.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja