Lausunto ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportin ehdotuksista (EK/2012/62)

12.03.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu seuraavaa.

Työryhmän esitykset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän (tyke) aseman, ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseksi ovat oikeansuuntaisia. Raportista puuttuu kuitenkin selkeä visio työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan tulevaisuuden tavoitetilasta. EK pitää erittäin tärkeänä, että tulevaisuudessa työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta olisi osa jokaisen koulutuksen järjestäjän perustoimintaa. Nykymuotoinen tyke-järjestelmä ei tue tämänsuuntaista kehitystä, eivätkä työryhmän ehdotukset tuo tähän tilanteeseen muutosta.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän asema

EK kannattaa työryhmän esitystä, että opetus- ja kulttuuriministeriö linjaisi tyke-toiminnan valtakunnalliset strategiset päämäärät ja painopisteet koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa kehittämissuunnitelmakaudeksi. Tämä vahvistaisi tyke-toiminnan strategista merkitystä ja asemaa. Samalla EK kuitenkin muistuttaa, että kysyntälähtöisyys on tyke-toiminnan kantava periaate ja tämän toteutuminen pitää varmistaa myös jatkossa.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän ohjaus

EK kannattaa työryhmän esitystä tyke-tehtävän myöntämisestä jatkossa viiden vuoden määräajaksi sekä tyke-tehtävää koskevien arviointien liittämisestä osaksi jatkohakemusta. Tämä vahvistaisi tyke-tehtävään liittyvää laadunvarmistusta ja ohjaisi koulutuksen järjestäjää tyke-toimintansa jatkuvaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. EK painottaa, että arvioinneissa tulisi huomioida aina myös asiakkaan eli yritysten kokemukset koulutuksen järjestäjien toteuttamista tyke-palveluista.

Raportissa esitetään, että koulutuksen järjestäjän henkilöstön tyke-osaamisen kehittämiseksi järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia koulutustilaisuuksia ja myös tyke-avustusta voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Näiden toimenpiteiden lisäksi valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteissä tulisi jatkossa olla mukana tyke-osaaminen.

EK kannattaa ohjausryhmän asettamista tyke-toiminnan valtakunnallisen koordinoinnin vahvistamiseksi ja kehittämistyön tukemiseksi. Ohjausryhmän tehtävän tulisi fokusoitua vahvasti tyke-toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän rahoitus

EK pitää luontevana ehdotusta, että opetushallinto vastaisi jatkossa valtakunnallisten hankkeiden hallinnoinnista ja ELY-keskukset alueiden elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden asiantuntijoina puolestaan alueellisten hankkeiden hallinnoinnista. EK painottaa kuitenkin yhdenmukaisten toimintatapojen, läpinäkyvyyden ja tiedonkulun tärkeyttä päätöksenteon hajautuessa useammalle taholle.

Ystävällisin terveisin

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Innovaatioympäristö ja osaaminen

Timo Kekkonen
Johtaja