Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta/Tapahtumatakuu

08.04.2021

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain  (508/2020) muuttamisesta

Tapahtumatakuuta koskevalla lakiehdotuksella parannetaan edellytyksiä järjestää (kesä)tapahtumia pienentämällä pandemian aiheuttamaa taloudellista riskiä. EK kannattaa ehdotuksen lähtökohtaa ja pitää erittäin tärkeänä, että tapahtumajärjestäjille luodaan näin mahdollisuudet jatkaa ja käynnistää kesälle 2021 suunnitteilla olevien tilaisuuksien järjestelyjä. EK katsoo, että tapahtumatakuulla voidaan myös tukea yhteiskunnan avaamista.

Ehdotuksessa todetaan, että Valtiokonttori voisi myöntää hakemuksesta ennakollisen maksusitoumuksen (tapahtumatakuu) koskien vähintään 200 hengen yleisötapahtumaa, jonka järjestää vakiintunut, ammattimainen tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten. Tapahtumatakuu ei koskisi ympärivuotista tapahtumatoimintaa. Tukea myönnettäisiin valtion talousarvion puitteissa.

Ehdotuksessa ei avata, mihin 200 henkilön yleisötapahtuman raja perustuu. EK pitää perusteita tapahtumanjärjestäjien kannalta olennaisena informaationa ja tarkempaa määrittelyä tarvitaan myös siihen, lasketaanko henkilömäärä esimerkiksi nyt järjestettävän tapahtuman arvioidun osallistujamäärän mukaan vai edellytetäänkö näyttöä aiemmista vuosista.

Lisäksi tapahtumanjärjestäjän ammattimaisuuden ja pysyvän organisaation määrittelyn tulisi EK:n mielestä olla selkeämpi. Pysyvän organisaation edellytys keskittää tukea liikaa suuriin tapahtuman järjestäjiin. Suomessa on kesän aikaan suuri määrä vakiintuneita tapahtumia, jotka toteutetaan ammattimaisesti, mutta niillä ei välttämättä ole ympärivuotista organisaatiota. Tällaisilla tapahtumilla on kuitenkin suuri merkitys paikallisten yritysten kannalta ja niiden peruuntuminen olisi valitettavaa. Ehdotuksesta ei myöskään käy ilmi, edellyttääkö ammattimaisuus yhtiömuodossa järjestettävää tapahtumaa vai lasketaanko monia tapahtumia järjestävät rekisteröidyt yhdistykset tapahtumatakuun piiriin.

Ehdotuksessa todetaan, että tukea myönnettäisiin valtion talousarvion puitteissa. EK toivoo, että tukeen budjetoitu arvio tuotaisiin esille.

Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6. – 30.9.2021 välisenä aikana. EK ehdottaa, että ajanjaksoon lisättäisiin myös 1.-31.5.2021 välinen ajanjakso, joka voidaan katsoa perustellusti kesäloma- ja kesätapahtumakaudeksi.

EK katsoo, että lähtökohtaisesti viranomaispäätökseen perustuvassa sulku- tai toiminnanrajoitustilanteessa tulisi korvauksen olla täysimääräinen, ei 70 % kuten luonnoksessa ehdotetaan. Korvauksen enimmäismäärä 1 800 000 euroa on linjassa tässä vaiheessa muiden tukimuotojen kanssa.

Luonnoksessa määritellään myös korvaukset viranomaispäätösten johdosta olennaisesti pienempänä toteutuvan tapahtuman osalta. Olennaisesti pienempänä toteutuneella tapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka on voitu toteuttaa lain tai viranomaisen kokoontumista rajoittavan määräyksen vuoksi siten, että tapahtumaan on voinut osallistua enintään puolet tapahtuman suunnitellusta osallistujamäärästä. EK huomauttaa, että käytännössä määritelmä johtaisi edellytykseen 50 % liikevaihtolaskusta. Useimmissa tapahtumissa osallistujamäärä on suoraan verrannollinen liikevaihtoon. EK pitää tätä määritelmää liian tiukkana tapahtumanjärjestäjien kannalta.