Lausunto liikenteen automaation lainsäädäntö- ja toimenpidesuunnitelman valmistelusta

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 16.1.2020

EK näkee, että liikenteen automatisaatiota tulee edistää markkinaehtoisesti, kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti. Realistisia automatisaatiotavoitteita on kaikissa liikennemuodoissa. Tarvitaan soveltuvaa tiedonjakoekosysteemiä, kehittyviä viestintäverkkoja ja liikenneväyliä, olosuhdetiedon hallintaa sekä yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.

 

Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu arviomuistio ja tilannekuva liikenteen automaation vaiheesta kaikissa liikennemuodoissa sekä tavoitteet automaatiokehitykselle ja tarvittaville toimenpiteille.

Arviomuistiossa esitetyt periaatteet automatisaation edistämiseksi ovat kattavia eikä niihin ole lisättävää. Automatisaatiossa kuten monessa muussakin koko yhteiskuntaa koskettavassa uudistuksessa hyviä periaatteita ovat markkinaehtoisuus, kustannustehokkuus ja teknologianeutraalius.

Lähitulevaisuuden tavoitteet ovat kaikki realistisia ja sellaisenaan edistettäviä kokonaisuuksia. Suomen tieliikenteessä tavoitteena on automatisaation mahdollisimman laaja hyödyntäminen sitä mukaa kun markkina kehittyy. Ensivaiheessa automaattiajoneuvoilla voisi liikkua moottoriteillä hyvissä olosuhteissa ja pienlinja-autoilla kaupungeissa.

Meriliikenteessä lähitulevaisuudessa tavoitteena on kehittää digitaalista väyläinfrastruktuuria, varmistaa etäluotsauksen edellytykset sekä käynnistää kokeiluja vakioreiteillä muun merenkulun ohessa.

Raideliikenteessä ajankohtaisin on nykyisen kulunvalvonta- ja ohjauslaitteen uusiminen. Tilalle investoidaan eurooppalaisen standardin rautatieliikenteen hallintajärjestelmä. Oleellista on investoida riittävän korkealle tasolle, jotta junaliikenteen häiriöttömyys paranee samalla kun kapasiteetti ja junatiheys saadaan uudelle tasolle erityisesti ruuhkautuvilla osuuksilla.

Toimenpiteinä tarvitaan soveltuvaa tiedonjakoekosysteemiä, kehittyviä viestintäverkkoja ja liikenneväyliä, yleisen olosuhdetiedon keskitettyä hallintaa sekä yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.

Tiedonjakoekosysteemien kehittymiselle on paljon odotuksia. Tiedon standardisointiin, omistajuuteen, hintaan, luotettavuuteen, yksityisyyteen, tietosuojaan jne. jne. liittyy paljon haasteita, jotka odottavat ratkaisuaan.

Yritysten kesken tiedon jakaminen ja välittäminen näyttäisi etenevän nopeasti markkinaehtoisesti ja vapaaehtoisesti. Yritykset hallitsevat tietojansa ja rajaavat niiden saatavuuden liiketoiminnan lähtökohdista. Tiedot ja niiden välittämien ja hyödyntäminen voivat olla esimerkiksi yhden yrityksen tuotteen kuljetusketjukohtaista toimintaa tai välitysalustaa tarjoavan yrityksen määrittelemiä tai kuljetuspalvelua tarjoavan yrityksen määrittelemiä. Käytännössä yritysten kesken toimintamalleja ja mahdollisuuksia on rajaton määrä.

On erinomaista, että liikenne- ja viestintäministeriö on aloitteellinen automaation edistämisessä liikenteessä ja rakentaa kansainvälisesti mahdollisuuksia edelläkävijyyteen suomalaisyrityksille ja yhteiskunnalle.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää kattavasta, informatiivisesta, analyyttisestä ja selkeästä tilannekuvasta.

Lisätiedot Lausuntopalvelussa: www.lausuntopalvelu.fi