Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö | 7.5.2021 | VM106:00/2020

EK kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Pidämme hallituksen esitysluonnosta perusteltuna ja kannatamme sitä. Kiinnitämme kuitenkin huomiota Finanssiala ry:n lausunnossa esitettyihin seikkoihin erityisesti liittyen ennakkomarkkinointiin ja esitetyn lainsäädännön voimaantuloon. EK jakaa nämä huolenaiheet ja toivoo, että niihin kiinnitetään huomiota esityksen jatkovalmistelussa. Muilta osin meillä ei ole lausuttavaa esityksen johdosta.

Lausuntopalvelu