Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (EK-2013-206)

17.06.2013

Oikeusministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:ltä (jäljempänä EK) lausuntoa ehdotuksesta laiksi kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausunnossaan seuraavaa.

Yleistä

EK katsoo, että ehdotetuilla uudistuksilla kyetään asianmukaisesti selkeyttämään ja yhtenäistämään nykyistä voimassa olevaa melko hajanaista lainsäädäntöä, kun säädetään yksi laki, jolla korvataan useita nykyisin voimassa olevia lakeja ja asetuksia. EK katsoo työryhmämuistiossa esitetyn mukaisesti, että nykylainsäädännön pirstaleisuus aiheuttaa sen, että uudistuksen tavoitteet eivät olisi saavutettavissa pelkästään nykylainsäädäntöä tarkistamalla. Uudistus on tarpeen ja perusteltu myös sen vuoksi, että voimassa olevan lainsäädäntö on osin vanhentunutta ja puutteellista.

Katsomme myös, että uudistuksen tavoite, jolla kevennettäisiin oikeusavun muotovaatimuksia mahdollistamalla suora yhteydenpito vieraan valtion viranomaisen ja oikeusapua antavan Suomen viranomaisen välillä ja päinvastoin on kannatettava.

Lakiehdotusten tarkemmat perustelut

2 Luku 5 §

Oikeusavun muotovaatimuksien keventäminen on kannatettava asia, mutta on myös tärkeää, että Suomen viranomaiselle annetaan laissa mahdollisuus vahvistuttaa oikeusapupyyntö tarvittaessa.

5 Luku 22 §

EK katsoo, että on tärkeää, että lakiehdotuksen perusteluissa viitataan kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettavan lain 22 §:n osalta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 56 §:n 2 momenttiin, eli siihen, että katselmuksessa tulee pitää huolta siitä, että siinä ei paljasteta liike- tai ammattisalaisuutta, elleivät tärkeät syyt sitä vaadi.

Katsomme lisäksi, että tapauskohtaisessa harkinnassa on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta yrityksen liiketoiminnalle ei aiheuteta vahinkoa aiheettomasti

Katsomme, että liike- tai ammattisalaisuuden tai muun lain mukaan salassa pidettävän tiedon osalta tulee noudattaa erityistä huolellisuutta myös silloin, kun annetaan asiakirjoja tiedoksi osana kansainvälistä oikeusapua.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hannu Rautiainen
Johtaja