Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen (EK-2013-257)

18.09.2013

Työelämälähtöisyys esitettyä vahvemmin AMK-rahoitusmalliin

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa asetusluonnoksen mukaista ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia korjauksella, että sitä täydennetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan työelämäyhteistyöhön kannustavalla mittarilla. Elinkeinoelämä tarvitsee sellaista TK -toimintaa, jossa sovelletaan tutkimustietoa ja luodaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden työorganisaatioiden kanssa uusia käytänteitä, toimintamalleja ja prosesseja työelämään.

Uusi mittari olisi seuraava: yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa (AMK:n ulkopuolella) ohjatussa harjoittelussa, kehittämis- tai lopputyöprojekteissa hankittu ja arvioitu osaaminen opintopisteinä. Tämän kriteerin painoarvon tulee olla 4 % ja vastaava painoarvon vähennys tulee kohdistaa ”ulkopuolisen TK-toiminnan rahoitus” -mittariin. Mittarin käyttöönotto on mahdollista heti vuoden 2014 alusta, koska EK:n käsityksen mukaan sille on jo olemassa tietopohja.

Vuoden 2015 alusta ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa rahoitusmallia pitää päivittää uudelleen. Uusimuotoisia ammattikorkeakouluja säätelevässä laissa tulee olla mukana rahoitusmallia kuvaava osio ja valtioneuvoston asetusta pitää edelleen täydentää seuraavilla rahoituskriteereillä: ns. ammatillisen väylän työn ohessa suoritetut opinnot sekä patentit. Rahoitusmallin osaksi täytyy alkaa kehittää työnantajapalautetta opiskelijapalautteen rinnalle siten, että työnantajapalaute on valmiina rahoituskriteeriksi vuodesta 2016 alkaen.

EK:n esittämät kriteerit, niiden painoarvot ja vaikutukset rahoitusmalliin kokonaisuutena on kuvattu lausunnon liitteessä.

Esitys ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Lasse Laatunen
Johtaja