Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategia

15.01.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö | 30.11.2020 | VN/8054/2019

Marraskuussa 2019 liikenne- ja viestintäministeriö asetti ICT-alan ympäristö- ja ilmastostrategiaa valmistelevan työryhmän tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita. Työryhmän toimenpidesuosituksia sisältävä loppuraportti julkaistiin 30.11.2020.

Lausuntopalvelu.fi

EK:n lausunto

EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan.  

ICT-alan ja digitalisaation merkitys hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisen kannalta on keskeinen ja nousee vuosi vuodelta. Siksi on tärkeää, että alan omia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia arvioidaan ja pyritään minimoimaan. Tavoite eli muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita on selkeä ja kirkas. Raportti jättää kuitenkin suurimman osan keinoista varsin yleiselle tasolle, jonka johdosta niiden vaikuttavuus jää heikosti todennettaviksi. Sinänsä esitetty keinovalikoima on kattava ja monesta näkökulmasta pohdittu. Jatkotyössä olisi hyvä priorisoida parhaimmat toimet, joilla otetaan seuraava askel toimeenpanon tiellä.  

Raportti antaa hyvän tilannekuvan siitä, miten hankalaa tällä hetkellä ICT-alan energian kulutuksen mittaaminen on kansainvälisesti. Tämän takia tarvitaan yhteneviä tietoja ja seurantaa. Tätä työtä ei ole järkevää tehdä pelkästään kansallisesti vaan on pyrittävä siihen, että tiedonkeruutapa vertailuineen on vähintään EU-tasoinen, mieluiten globaalisti toteutettava. ETLAn tammikuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan merkittävä osa suomalaisten organisaatioiden ja kuluttajien päivittäin käyttämistä digipalveluista tuotetaan ulkomailla sijaitsevissa palvelinkeskuksissa, jolloin energian kulutus ja vastaavat ilmasto- ja ympäristövaikutukset kohdistuvat muualle kuin Suomeen. Ilman kattavaa ja läpinäkyvää tietoa kansainvälisesti  ICT-alan sähkönkulutuksesta ei voida luotettavasti arvioida tai säädellä ICT-alan kehitystä ja sen vaikutusta.  

Seurannan suhteen on ansiokasta, että LVM on valmis toimimaan kansallisena koordinaattorina ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa on halukas koordinoimaan kansallista toimeenpanoa.