Investointitiedustelu: kesäkuu 2024

Kesäkuun 2024 investointitiedustelu

  1. Investointiaikomukset pysyvät heikkoina tänä vuonna
  2. Teollisuuden kiinteät investoinnit vähenemässä 2 % ja aineettomat investoinnit kasvamassa 1 % tänä vuonna
  3. Palvelualoilla investointiaikomukset laskussa, mutta kaupan alalla odotetaan kasvua
  4. Teollisuuden investointiaste nousussa, tietojen tarkentuminen heiluttaa lukuja
  5. Erityisesti alle 250 henkeä työllistävien pk-yritysten investointiaikomukset selvästi aiempaa heikommat, yli 250 henkeä työllistävissä investoinnit jatkavat kasvuaan

Yhteenveto

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointien arvioidaan supistuvan tänä vuonna yhden prosentin verran 9,0 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien ennakoidaan vähentyvän kaksi prosenttia ja T&K-investointien vastaavasti kasvavan yhden prosentin. Viime vuonna teollisuuden investoinnit kasvoivat kokonaisuutena 11 prosenttia. Erityisesti T&K-investointien kehitys oli viime vuonna selvästi parempaa kuin vielä alkuvuonna arvioitiin.

Kun teollisuuden kiinteiden investointien päälle lasketaan energiateollisuuden kiinteät investoinnit, on kiinteiden investointien arvo tänä vuonna 8,8 miljardia euroa. Kokonaisuutena taso on sama kuin edellisvuonna. Vuonna 2023 kiinteät investoinnit supistuivat yhden prosentin verran.

Palvelualoilla investointien ennakoidaan vähentyvän, sillä suurempi osuus palvelualan yrityksistä arvioi investointien supistuvan kuin lisääntyvän. Investointeja mittaava saldoluku on tälle vuodelle -6. Kaupan investoinnit ovat sen sijaan lisääntymässä tänä vuonna. Kaupan alan investointeja kuvaava saldoluku on tänä vuonna +7.

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2022-2024

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointiaste nousussa

Kuluvana vuonna teollisuuden investointiaste on nousemassa edellisvuodesta. Tänä vuonna investointiasteen arvioidaan olevan 22 prosenttia. Viime vuosina tiedot ovat tarkentuneet poikkeuksellisen paljon voimakkaan hintakehityksen seurauksena. Vielä viime tammikuussa investointiaste näytti laskevan sekä viime että tänä vuonna selvästi. Nyt suunta näyttää kuitenkin olevan päinvastainen.

Teollisuuden investoin­tiaste 2000-2024, %

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit supistuvat kuluvana vuonna selvästi edellisvuoden tasolta alle 250 työllistävissä yrityksissä. Vuonna 2024 alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteiden investointien arvioidaan olevan 1,5 miljardia euroa, joka on 24 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vastaavasti yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteät investoinnit lisääntyisivät 10 prosenttia 4,0 miljardiin euroon. Viime vuosina kehitys on ollut vaatimatonta pienemmissä yrityksissä, mutta kasvu on jatkunut varsin tasaisena isompien yritysten kokoluokassa.

Teollisuuden kiinteät investoinnit suuruusluo­kittain 2013-2024

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Kiinteät investoinnit pysyvät ennallaan tänä vuonna

Teollisuuden kiinteät investoinnit vähentyvät tänä vuonna yhteensä kaksi prosenttia. Euroissa mitattuna laskua kertyy noin 100 miljoonaa 5,5 miljardiin euroon. Toimialoittain tarkasteltuna parhainta kasvua tänä vuonna nähdään rakennustuoteteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Sen sijaan metsä- ja elintarviketeollisuudessa kiinteiden investointien odotetaan vähenevän. Energiateollisuudessa investoinnit lisääntyvät tänä vuonna viime vuoden heikon kehityksen päätteeksi. Näiden investointien arvo on tänä vuonna 3,3 miljardia euroa. Tehdas- ja energiateollisuuden yhteenlasketut kiinteät investoinnit ovat kuluvana vuonna samat kuin viime vuonna eli 8,8 miljardia euroa.

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2022-2024

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus, Suomen Tuulivoimayhdistys ja EK:n Investointitiedustelu

Palvelualojen investoinnit ovat tänä vuonna vähentymässä hieman. Palveluinvestointien kehitystä kuvaava saldoluku on kuluvalle vuodelle -6. Investointiaikomukset ovat heikkoja erityisesti liikenteen, hallinto- ja tukipalveluiden sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Sen sijaan kaupan alalla investointiaikomukset ovat lisääntymässä tänä vuonna.

Palveluiden investoinnit 2023-2024

Päivitetty

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, saldoluku

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointien toteutukseen liittyy aina epävarmuutta. Viimeisen vuodenkin aikana on jälleen nähty poikkeuksellisen suurta epävarmuutta toimintaympäristössä. Toisaalta investointisuunnitelmia on pitkällä aikavälillä varsin runsaasti putkessa. Kaikki nämä muutokset investointiympäristössä voivat heijastua osaltaan niin palvelualojen kuin teollisuudenkin investointeihin kuluvana vuonna.

Tiedote
Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus