Suhdannebarometri: lokakuu 2022

Lokakuun 2022 Suhdannebarometri

  1. Suomalaisyritysten suhdannenäkymät finanssi- ja koronakriisiaikojen tasolla
  2. Kysynnän riittämättömyys noussut suurimmaksi kasvun esteeksi
  3. Yritykset arvioivat kannattavuuden heikentyneen
  4. Suhdannekuvan hyytymisestä huolimatta tuotanto-, myynti- ja henkilöstöodotukset pitäneet pintansa
  5. Talouden yleiskuva poikkeuksellisen riskialtis

Globaalin talouden yllä leijuvat isot riskit

Jännitteet maailmalla ovat jatkaneet kasvuaan. Tämä on heijastunut yhä enenevissä määrin myös globaaliin talouteen. Talouden kasvuennusteita on viilattu entisestään alaspäin ja silti riskit ovat yhä alasuuntaisia. Epävarmuus on iskenyt leimansa etenkin kuluttajiin. Yhdysvalloissa kuluttajat pyrkivät roikkumaan keskuspankin koronnostojen tahdissa. Kiinassa kuluttajien harmina ovat yhä tiukat koronatoimet. Euroopassa riehuu sota ja energian hintaan kohdistuu suuria epävarmuuksia. Nämä kaikki heijastuvat suoraan myös globaaliin yrityskenttään.

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2022–2023

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: IMF lokakuu 2022

Poikkeuksellisen suuresta epävarmuudesta huolimatta talouden kasvuennusteet kaikilla päätalousalueilla ovat sekä tänä ja ensi vuonna yhä positiivisia. Merkittävimmät muutokset IMF ennusteessa ovat Yhdysvaltojen kuluvan vuoden kasvun heikentyminen sekä euroalueen heikkouden siirtyminen ensi vuoden puolelle. Etenkin euroalueella ensi vuoteen kohdistuu merkittäviä epävarmuuksia. Saksan talouden ennakoitua voimakkaampi supistuminen vaikuttaisi koko euroalueeseen ja sitä kautta myös Suomeen. Sodan ja energiakriisin käänteillä tulee olemaan suuri vaikutus.

Suomen yrityskentässä suhdannenäkymät synkkenevät ja kysyntä hiipuu

Suomessa yritysten suhdannetilanne sekä -näkymät ovat heikentyneet entisestään. Suhdannenäkymät ovat jo samalla tasolla kuin finanssikriisin pohjalla. Suhdannenäkymät ovat painuneet päätoimialoista etenkin rakentamisessa. Yritysten arvioissa tuotanto ja myynti polkevat paikallaan loppuvuonna. Ainoastaan palvelualalla myynti on jokseenkin pitänyt pintansa. Tuotannon ja myynnin kasvun hiipuminen heijastuvat myös työllisyyteen. Yritykset arvioivat henkilöstökehityksen kasvun pysähtyvän. Teollisuudessa henkilöstön kehitys on viime kuukausina kannatellut koko elinkeinoelämän tilannetta.

Elinkeinoelämän suhdanteet

Päivitetty

Suhdannetilanne (x-akseli) vs. suhdannenäkymät (y-akseli), saldoluku
1/2015-10/2022

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Talouden hidastuminen heijastuu jo entistä enemmän myös yritysten kasvun esteisiin. Kysynnän riittämättömyys on noussut nyt suurimmaksi ongelmaksi. Samaan aikaan työvoimapula on alkanut hieman helpottaa. Pienentynyt tarve osaajista koskee ennen kaikkea palveluita ja rakentamista. Teollisuudessa vastaavaa helpotusta ei ole näkynyt, mutta siellä pienempi osuus yrityksistä kärsii työvoimapulasta kuin palveluissa ja rakentamisessa.

Elinkeinoelämän tuotantokapeikkoja

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Voimakkaan kustannusnousun ympäristössä yritysten kannattavuus on koetuksella. Suomessa yritykset arvioivat kannattavuutensa heikkenevän entisestään. Kannattavuushaasteita esiintyy etenkin rakentamisessa, jossa arviot kannattavuudesta ovat tulleet selkeästi alaspäin. Kustannusten nousun tasaantumisesta on myös merkkejä, kun talouden kasvu on paraikaa hidastumassa.

Kannattavuus edelliseen vuoteen verrattuna

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Tarkastelu päätoimialoittain

Teollisuudessa tilausten veto hiipuu ja toimitusketjujen epävarmuus kasvattaa varastoja

Teollisuudessa suhdannetilanne on vielä syksyn aikana pitänyt pintansa. Kasvu on jatkunut varsin hyvällä tasolla pysyneiden tilauskantojen avulla. Suhdannenäkymät ovat sen sijaan jatkaneet tummumistaan. Teollisuuden odotukset suhdanteesta ovat nyt lähes yhtä huonot kuin finanssi- ja koronakriisissä.

Teollisuuden suhdanteet

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri (Macrobond)

Synkentyneiden suhdannenäkymien merkkejä näkyy jo teollisuuden tilauskirjoissa. Teollisuuden tilaukset vähenemässä, mutta taso on yli normaalina pidetyn tason. Teollisuudessa viennin nähdään hiipuvan niin tilausten kuin toimitustenkin osalta. Riittämätön kysyntä nostaa jo päätään. Samalla puute kapasiteetista on helpottanut, mutta se on yhä suurin kasvun este.

Kysynnän hiipuminen näkyy myös varastojen voimakkaana kasvuna. Toisaalta varastojen kasvun taustalla voi olla myös varautumista toimitusketjujen uudelleenjärjestelyihin. EK:n syyskuun yrityskyselyssä yritykset ovat reagoineet toimitusketjujen haasteisiin varastoja kasvattamalla ja toimitusketjuja hajauttamalla.

Teollisuuden valmistuotevarastot normaaliin verrattuna

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Teollisuusyritysten arviot liiketoiminnan kannattavuudesta ovat heikentyneet. Voimakas kustannusten nousu on haasteellinen toimintaympäristö yrityksille. Kannattavuuden heikentyminen heijastuu myös arvioihin investoinneista. Teollisuusyritykset arvioivat investointien kasvun tasaantuvan.

Rakentamisessa edessä alamäki, joka koettelee yritysten kannattavuutta

Rakentamisen suhdannetilanne on yhä synkkä, mutta syksyn aikana tilanne on korjaantunut aavistuksen paremmaksi. Sen sijaan suhdannenäkymät ovat jatkaneet tummentumistaan. Sekä suhdannetilanteessa että -näkymissä rakennusyritysten arviot ovat lähellä finanssi- ja koronakriisin aikaisia tasoja.

Rakentamisen suhdanteet

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Rakennusalalla tuotanto tulee laskemaan lähikuukausien aikana. Pessimistiset tuotanto-odotukset heijastuvat myös alan työllisyyteen. Henkilöstömäärien arvioidaan vähentyvän tulevien kuukausien aikana. Vaikka kustannusten nousuvauhdin rauhoittumisesta onkin jo viitteitä, on viime kuukaudet olleet vaikeita monille rakennusalan yrityksille. Kysynnän hiipuminen on noussut suurimmaksi kasvun esteeksi. Nopea kustannusten nousu ja kysyntäongelmat johtavat kannattavuushaasteisiin. Rakennusalan yritykset arvioivat kannattavuuden heikentyneen merkittävästi viime vuodesta.

Rakentamisen kannattavuus edelliseen vuoteen verrattuna

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Palveluissa palautuminen jäi lopulta lyhytaikaiseksi ja työvoiman saatavuusongelmat jatkuvat

Palvelualoilla sekä suhdannenäkymät että -tilanne ovat heikentyneet kesästä. Koronasta toipuminen jäi varsin lyhytaikaiseksi, sillä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku ehti olla vain kolmena vuosineljänneksenä positiivisen puolella vuonna 2021. Kuluvana vuonna alkanut alamäki on vain jyrkentynyt.

Palveluiden suhdanteet

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Heikentyneestä suhdannekuvasta huolimatta palvelualojen myynti on vielä kasvanut hieman. Arviot henkilöstömäärien kehityksestä tulevien kuukausien aikana ovat varsin vakaat. Suhdanteen vaimentuminen heijastuu työvoiman kysyntään. Palvelualan yritysten suurin myynnin kasvun este on yhä osaavan työvoiman saatavuus mutta työvoimapula helpottanut hieman. Kysynnän riittämättömyys nostaa jo päätään ja on jo lähes yhtä suuri ongelma kuin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Palveluiden tuotantokapeikkoja

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

EK:n Suhdannebarometrin uusimmat tulokset viittaavat talouskasvun hidastuvan merkittävästi lähikuukausien aikana. Silti on merkillepantavaa, että globaalin talouden heikkeneminen tapahtuu nyt hyvin eri tahtiin kuin koronassa. Koronassa tapahtui paljon lyhyessä ajassa, johon perinteisten tilastomittareiden oli vaikea reagoida. Vastaavasti talouden toipuminen alkoi nopeasti. Nyt taas perinteisissä indikaattoreissa on nähty pehmenemistä jo pidemmän aikaa, mutta ainakaan vielä ne eivät ole täysimääräisesti välittyneet koko talouteen. Tulevat kuukaudet näyttävät, pitävätkö vanhat merkit paikkansa ja miten talous kehittyy.

 

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, lokakuu 2022 Tiedote Tiedotustilaisuuden materiaali
Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Tieto ja tutkimus