Suhdannebarometri: tammikuu 2024

Tammikuun 2024 Suhdannebarometri

  1. Yritysten suhdannetilanne on kriisiajan lukemissa, mutta suhdannenäkymät eivät enää yhtä huonot kuin syksyllä
  2. Laskusuhdanne etenee rakentaminen ja teollisuus edellä, palveluissa myynti on vielä pitänyt pintansa
  3. Korkojen nousu on heijastunut asuntokaupan lisäksi heikentäen teollisia investointeja ja pienentämällä varastoja
  4. Riittämätön kysyntä yhä selvästi suurin kasvun este ja yritysten kannattavuus on heikentynyt
  5. Yritykset vähentävät henkilöstöään myös tulevina kuukausina

Maailmatalouden kasvu kolmen prosentin luokkaa

Maailmantalous jatkaa tänä vuonna vajaan kolmen prosentin kasvussa. Isossa kuvassa talouskasvu jatkuu yllättävänkin vahvana Yhdysvalloissa, euroalueella hitaana ja Kiinassa ennakoitua heikompana. Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös lähiaikoina. Talouden seuratuin indikaattori, inflaatio, on jatkanut hidastumistaan vuoden 2023 loppua kohden. Tämä kehityskulku sai myös korot ainakin hetkellisesti laskuun. Tämä tilanteen tasoittuminen on myös vallitsevien talousennusteiden ns. perusura.

Inflaatiokuvaan liittyy kuitenkin yhä epävarmuutta. Viimeisten viikkojen aikana etenkin Punaisenmeren tilanne on tuonut epävarmuutta ja muutoksia toimitusketjuihin sekä nostanut kansainvälisen merirahdin kustannuksia Kiinan ja Euroopan välillä. Saatavuuden ongelmat ovat jo johtaneet esimerkiksi yksittäisiin tuotannon alasajoihin autoteollisuudessa Euroopassa. Jää vielä nähtäväksi, leviävätkö ongelmat laajemmaksi. Alustavissa arvioissa euroalueen inflaatio voisi nousta vajaan prosenttiyksikön ennustettua korkeammalle, mikäli tilanne eskaloituu enemmän. Euroalueella inflaation talttumista vaikeuttaa Punaisenmeren tilanteen lisäksi myös palvelualojen hintakehitys.

USA:n talouskasvu EU:ta rivakampaa

Yhdysvalloissa kasvu on jatkunut korkojen nostamisesta huolimatta yllättävänkin vahvana. Työmarkkinat ovat kehittyneet suotuisasti. Tällä on ollut myönteinen vaikutus kotitalouksien kulutukseen. Investointien kasvu jatkuu vahvana Yhdysvaltojen tuodessa tuotantoaan takaisin kotimaahan geopoliittisten ja taloudellisten jännitteiden lisäännyttyä. Vaikka talous on kestänyt korkojen noston ennakoitua paremmin, kohdistuu Yhdysvalloissa epävarmuutta etenkin toimistotilojen markkinaan. Koronan myötä yleistynyt etätyö ja aiemmin lisääntynyt uudisrakentaminen ovat nostaneet toimistotilojen vajaakäyttöasteet historiallisiin huippulukemiin. Seuraukset alkavat näkyä entistä enemmän, kun vuokrasopimuksia päivitetään vallitseviin olosuhteisiin.

Euroopassa talous jatkaa hidasta kasvuaan. Talousalueen suurimman talouden Saksan talous supistui viime vuonna hieman. Saksan ongelmat voivat olla pitkäaikaisia autoteollisuuteen kohdistuvan kilpailun sekä energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn heikentymisen myötä. Euroopassa palvelut ovat kannatelleet taloutta, mutta näköpiirissä ei ole merkittävää kasvua lähiaikoina. Sodan jatkuessa Ukrainassa EU:n puolustusteollisuuden ylösajo jatkuu. Ukrainan tukemisen lisäksi keskustelua käydään valtiontukikilpailun lisääntymisestä sekä lähestyvistä kesän EU:n parlamenttivaaleista.

Kiinassa kasvu on hidastumaan päin ja tämä heijastuu myös koko maailmantalouden ennusteisiin. Rakenteelliset ongelmat nousevat entistä enemmän pintaan ja hidastavat talouden kasvua. Investointivetoisen kasvumallin ylläpitäminen käy alati vaikeammaksi. Samalla kulutukseen nojaava talouskasvu vaikeutuu, kun kuluttajat kokevat yhä koronasuluista jatkunutta epävarmuutta. Vetoapua maailmantalouteen Kiinasta ei ole entiseen tapaan enää luvassa. Samaan aikaan Taiwanin tilanne ylläpitää jännitteitä geopolitiikassa.

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2023–2025

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: OECD

Suomen talous supistuu myös tänä vuonna

Suomea koskevat talousennusteet ovat heikentyneet odotetusti. Nyt odotuksissa on, että Suomen talous supistuu hieman myös kuluvana vuonna. Tämä ei ole yllätys, sillä ennusteiden taustalla olevaan tilastopohjaan kohdistuu edelleen varsin suurta epävarmuutta. Parempaa käsitystä viime vuoden talouskehityksistä saadaan vasta keväällä, kun vuosittaisten tilastojen tiedot ovat käytettävissä. On joka tapauksessa varsin selvää, että etenkin alkuvuosi tulee taloudessa olemaan vaikea. Konkurssien ja työttömyyden lisääntyminen kertovat kasvavista vaikeuksista yrityskentässä.

Yritysten suhdannetilanne yhä heikko

Miltä yritysten omat arviot näyttävät lähikuukausille? EK:n Suhdannebarometrin perusteella suhdannetilanne on jatkunut yhä vaikeana vuodenvaihteessa. Kokonaisuutena suhdannetilanne arviot ovat heikommat kuin koronakriisissä, mutta eivät aivan yhtä heikot kuin finanssikriisissä. Selvästi suurempi osuus yrityksistä näkee tilanteen vielä heikkenevän lähikuukausien aikana, mutta osuus ei ole enää niin iso kuin viime vuoden loppupuolella.

Elinkeinoelämän suhdanteet tammikuussa 2024

Päivitetty

Suhdannetilanne (x-akseli) vs. suhdannenäkymät (y-akseli), saldoluku
1/2015-1/2024

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Yritysten tuotanto ja myynti ovat vähentyneet viimeisten kuukausien aikana. Tilanteeseen ei odoteta muutosta seuraavien kolmen kuukauden aikana. Tilanteen odotetaan helpottavan hieman vasta alkukesästä. Tuotantomäärien heikkous heijastuu suoraan henkilöstökehitykseen. Yritysten arvioissa henkilöstömäärä on vähentynyt ja vähenee myös lähikuukausina.

Kysyntä on yhä selvästi suurin kasvun este. Hieman pienempi osuus vastaajayrityksistä raportoi ongelmia kysynnän suhteen kuin edellisessä tiedustelussa, mutta osuus on yhä korkea. Suhdanteen viilentyminen heijastuu hetkellisesti myös työvoiman saatavuusongelmiin.

Heikko kysyntä ja viime vuosien voimakas kustannusten nousu näkyy yritysten kannattavuudessa. Tuoreimman tiedustelunkin valossa kannattavuus kyntää. Ei siis ihme, että yritysten konkurssit ovat lisääntyneet viime kuukausien aikana eikä helpotusta ole lähikuukausinakaan luvassa.

Elinkeinoelämän tuotantoka­peikot tammikuussa 2024

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Tarkastelu päätoimialoittain

Palveluissa suhdanteissa toipumista

Palveluissa absoluuttiset saldoluvut eivät ole niin synkät kuin muilla päätoimialoilla, mutta siitä huolimatta ollaan finanssikriisin tasoilla. Palvelut ovat kannatelleet Suomen taloutta viime vuoden aikana. Vaikka suhdannetilanne on vaikea, palvelualojen yritykset arvioivat suhdanteen kohenevan tulevien kuukausien aikana.

Palveluiden suhdanteet tammikuussa 2024

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Palvelualoilla on tyypillistä, että suhdannetta kuvaavat arviot ovat selvästi synkempiä kuin toteutunut myyntikehitys. Myynti on jatkanut kasvuaan vuodenvaihteen tienoilla ja saman myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös tulevina kuukausina.

Sen sijaan henkilöstön määrän suhteen yritykset ovat pessimistisiä. Palvelualoilla henkilöstömäärä on vähentynyt ja vähenee tulevinakin kuukausina. Tämä on heijastunut suoraan yritysten kokemaan työvoimapulaan. Työvoimapula helpottanut selvästi, kun kysyntä on heikentynyt. Kysynnän riittämättömyys on palvelualan yrityksille selvästi suurin kasvun este. Kustannusten nousu yhdistettynä heikentyneeseen kysyntään on iskenyt lovensa myös alan yritysten kannattavuuteen.

Palveluiden kannattavuus edelliseen vuoteen verrattuna

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Teollisuudessa suhdannetilanne alle koronan

Teollisuudessa suhdannetilanne on viime kuukausien aikana heikentynyt entisestään. Suhdannetilannetta kuvaavat saldoluvut ovat jo alle koronan ja lähellä finanssikriisin aikaisia lukemia. Suhdannenäkymät ovat kääntyneet ylöspäin edellisestä tiedustelusta, mutta silti yhä suurempi osuus yrityksistä näkee näkymien heikkenevän kuin paranevan. Suhdannenäkymiä mittaavassa saldoluvussa käytiin lähellä finanssikriisin aikaisia lukemia.

Teollisuuden suhdanteet tammikuussa 2024

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Arviot tilauskannoista ovat painuneet selvästi alle normaalina pidetyn tason. Tilauskanta on viimeksi ollut yhtä kaukana normaalista tasosta finanssikriisin aikoihin.

Teollisuuden tuotanto on vähentynyt ja vähenee myös seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotanto jää alle edellisvuoden tason. Verrattuna aiempiin tilanteisiin, on tuotannossa painuttu jo huonompaan kuin koronakriisissä, mutta ei onneksi yhtä synkäksi kuin finanssikriisissä. Tuotannon väheneminen näkyy kapasiteetin käyttöasteessa, joka on laskenut selvästi.

Tilauskannassa on tapahtunut pieni korjaus ylöspäin, mutta tilauskanta on kokonaisuutena yhä selvästi normaalin tason alapuolella. Teollisuuden varastot ovat palautuneet normaalille tasolle. Tässä taustalla vaikuttaa varmasti korkojen nousu, joka on nostanut varastossa olevan tavaran vaihtoehtoiskustannusta.

Teollisuuden tilauskanta tammikuussa 2024

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Teollisuusyrityksissä henkilöstö on vähentynyt ja sen ennakoidaan vähentyvän edelleen. Riittämätön kysyntä on selvästi suurin ongelma. Pieniä ongelmia on myös rahoituksen saatavuudessa. Työvoiman saatavuusongelmat ovat sen sijaan helpottaneet.

Investoinnit ovat yritysten tuoreissa arvioissa vähenemässä. Sama kehitys heijastuu vientitilauksiin. Teollisuusyritysten kannattavuus on heikkenemässä. Yritysten taloudellinen tilanne ei ole kuitenkaan vielä yhtä paha kuin koronassa tai finanssikriisissä.

Rakentamisen tilanne vaikea

Rakennusyritysten suhdannetilanne on saldolukujen valossa jo pahempi kuin finanssikriisissä. Etenkin asuntojen uudistuotanto supistuu voimakkaasti. Suhdannenäkymät ovat myös selvästi heikentymisen puolella, mutta arviot eivät ole enää yhtä synkät kuin viime vuoden lopulla. Rakennustuotanto on vähentynyt ja kyselyn perusteella vähenee myös lähikuukausina.

Rakentamisen suhdanteet tammikuussa 2024

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Tuotannon supistumisen seurauksena henkilöstön määrä on jatkanut vähentymistään eikä muutosta parempaan ole odotettavissa tulevinakaan kuukausina. Ennätyskorkea uudisasuntojen tuotanto on nostanut valmiiden myymättömien huoneistojen määrät korkealle tasolle.

Riittämätön kysyntä on suurin kasvun este. Kysynnän riittämättömyydestä raportoi jo suurempi osuus vastaajista kuin finanssikriisissä. Kohonneet korot sekä kiristynyt pankkisääntely ovat nostaneet myös rahoitusongelmat historiaansa nähden korkealle tasolle. Erittäin vaikea suhdannetilanne näkyy rakennusalan yritysten kannattavuudessa. Päätoimialoista eniten konkursseja on viime kuukausina nähtykin juuri rakentamisessa.

Rakennusteollisuuden rahoitusvaikeudet tammikuu 2024

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, tammikuu 2024 Tiedote

 

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus