Suhdannetilanne jatkuu vaimeana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna 2016

04.11.2015

Suomalaisyritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat pysyneet varovaisina. Heikon suhdannevaiheen ennustetaan valtaosin jatkuvan ainakin vuoden 2016 alkupuolelle. Ainoastaan rakennusyrityksillä on hieman myönteisempiä suhdanneodotuksia, mutta myös rakentamisessa nykytilannetta kuvataan vielä keskimääräistä heikommaksi.

EK kysyi yrityksiltä lokakuussa, miten ne arvioivat loppuvuoden ja ensi vuoden alun suhdanteita.

Suhdannebarometri kertoo, että teollisuusyritykset odottavat tuotantonsa pysyvän loppuvuonna hienoisessa kasvussa ja ensi vuoden alussa kasvu voisi vähän vauhdittua. Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin selvästi normaalia heikompi: tilauskanta on niukka ja henkilöstö jatkaa loivaa laskua.

Palveluyritysten suhdannetilanne on vähän parantunut, mutta silti selvästi alle normaalin. Palveluyritysten myynti kasvaisi vähän lähikuukausien aikana, mutta henkilöstön kehitys olisi silti heikkoa.

Rakentamisessa kasvu olisi muita toimialoja ripeämpää. Näkymien vahvistumisesta huolimatta tilauskanta on rakentamisessakin vain keskinkertainen.

Suhdannenäkymien yleiskuva vaatimaton

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli lokakuussa ennallaan -3 pisteessä (heinäkuussa myös -3). Lokakuussa kymmenen prosenttia teollisuusyrityksistä odotti suhdannekuvan paranevan seuraavan puolen vuoden aikana, kun taas 13 % enteili heikennystä markkinatilanteeseen.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +8 (heinäkuussa +10). Vahvistuvaa kehitystä odotti nyt 21 % alasta, ja 13 % arvioi suhdannekuvan synkkenevän.

Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät pysyivät lokakuussa ennallaan lukemassa -5 (heinäkuussa myös -5). Nyt 14 % palvelualojen yrityksistä ennusti vahvistuvia suhdanteita, ja 19 % arvioi tilanteen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.

Tuotannon kasvu on hidasta lähikuukausien aikana

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä pysyi heinä–syyskuussa likimain ennallaan. Loppuvuodelle ennustetaan pientä piristymistä tilauksiin. Rakentamisessa uusien tilausten määrä kasvoi, mutta loppuvuonna siihen ei ennusteta muutoksia. Teollisuuden tilauskanta on yleisesti keskimääräistä pienempi, kun taas rakentamisessa se on vain aavistuksen alle tavanomaisen.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat laskeneet tavanomaiselle tasolle. Rakennusyrityksillä on sen sijaan edelleen hieman normaalia runsaammin myymättömiä huoneistoja.

Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi hitaasti heinä–syyskuussa. Kehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Myös loppuvuonna tuotannon odotetaan kasvavan ainoastaan hitaasti. Sen sijaan vuoden 2016 ensimmäiselle neljännekselle on odotuksia hieman ripeämmästä tuotannon kasvusta.

Rakentamisessa tuotannon volyymi kasvoi jonkin verran alkusyksyllä. Loppuvuonna ja ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvun arvioidaan nopeutuvan.

Palveluiden myynti kasvoi vain loivasti alkusyksyllä. Myös seuraavan puolen vuoden aikana kasvulukemien ennustetaan jäävän melko mataliksi.

Teollisuudella on edelleen paljon hyödyntämätöntä tuotantokapasiteettia. Lokakuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 58 prosentilla vastaajista (heinäkuussa myös 58 %).

Henkilöstön määrä pysyy loivassa laskussa

Työvoiman määrä laski teollisuusyrityksissä yhä alkusyksyn aikana, ja laskun arvioidaan jatkuvan loppuvuonna. Rakentamisessa henkilöstömäärä pysyi likimain ennallaan, ja loppuvuodelle odotetaan pientä kasvua. Palvelualojen henkilöstökehitys oli vähän odotuksia parempaa, sillä henkilöstö kasvoi hieman. Odotukset loppuvuodesta ovat kuitenkin vaatimattomat, ja työvoiman määrän arvioidaan hieman supistuvan.

Teollisuudessa myyntihintojen arvioidaan laskevan lievästi loppuvuonna. Myös palveluissa hinnat laskisivat vähän, kun taas rakentamisessa ne pysyisivät ennallaan. Kustannuskehityksen ennustetaan olevan kaikilla päätoimialoilla varsin vakaata – kustannustaso pysyisi lähes ennallaan.

 Teollisuusyritysten kannattavuus on pysynyt keskimäärin vakaana, mutta yrityskohtainen vaihtelu on erittäin suurta. Samanlaisen kehityksen ennustetaan jatkuvan loppuvuonna. Myöskään rakentamisessa ja palveluissa kannattavuuteen ei ennusteta merkittäviä muutoksia.

Monet yritykset raportoivat heikosta kysynnästä

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaatimattomaksi 48 % teollisuusyrityksistä ja 49 % rakennusalasta. Palveluyritysten kysyntä parani aavistuksen, mutta tilanne oli silti heikko 38 prosentilla vastaajista. Rekrytointivaikeudet ovat yleisimpiä rakentamisessa (14 % vastaajista) ja palvelualoilla (13 %), teollisuudessa ne olivat vähäisiä. Rahoitusvaikeudet koettiin ongelmaksi vain alle 5 prosentissa yrityksistä.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 332 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 277 000 henkilöä.