EK tutki: Hallituksen esityksillä myönteinen vaikutus yli 10 000 pk-yritykseen

12 % työnantajayrityksistä arvioi, että Sipilän hallituksen esittämillä uudistuksilla olisi merkittävä vaikutus niiden toimintaedellytyksiin ja kysyntään. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa noin 10 500 pientä ja keskisuurta yritystä.

Tiedot ilmenevät EK:n Yrittäjäpaneelille suunnatusta kyselytutkimuksesta, jolla kartoitettiin työnantajayritysten arvioita Sipilän hallituksen ns. yrittäjyyspaketin uudistuksiin:

  • Arvonlisäveron maksuperusteisen tilityksen voi arvioida vaikuttavan myönteisesti noin 6 500 pk-työnantajayritykseen (osuus 8 % kaikista työnantajista).
  • Perintö- ja lahjaverotuksen keventäminen kannustaisi sukupolvenvaihdoksiin tai parantaisi muutoin toimintaedellytyksiä noin 3 100 pk-yrityksen kohdalla (osuus 4 %).
  • Kotitalousvähennyksen korotus parantaisi noin 2 600 pk-yrityksen kysyntää (osuus 3 %).

Sen sijaan muilla yrittäjyyspaketin toimenpiteillä on kyselyn perusteella vain hyvin marginaalinen vaikutus työnantajayrittäjien toimintaan. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajille ja henkilöyhtiöille suunnattu yrittäjävähennys ei vaikuta merkittävästi työnantajiin, joista valtaosa toimii osakeyhtiömuodossa.

Yrittäjät odottavat määrätietoisempaa otetta norminpurkuun

Yrittäjäpaneelissa kysyttiin myös pk-työnantajien yleistä arviota Sipilän hallituksen toiminnasta. Yrittäjät antavat hallitukselle arvosanan 2,4 asteikolla 1 – 5 (1=erittäin heikko, 5=erittäin hyvä).

Viidennes yrittäjistä uskoo vahvasti hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistäviä päätöksiä, kun yli puolet kuvaavat luottamustaan heikoksi.

Tulos on EK:n mukaan odotettu. Pk-yrittäjät arvioivat maan hallituksia usein varsin kriittisesti eikä tuore arvosana juuri poikkea tästä perinteestä.

Korkeampiakin lukuja Sipilän hallitus on kuitenkin saanut: vuosi sitten yrittäjät antoivat sille EK:n kyselytutkimuksessa arvosanan 3,1. Luottamuksen heikentymistä selittänee se, että yrittäjämyönteinen hallitusohjelma nostatti aikanaan korkeita odotuksia, joihin ei ole kyetty vielä täysimääräisesti vastaamaan.

Kyselyn perusteella yrittäjät odottavat hallitukselta vieläkin jämerämpää ja määrätietoisempaa otetta erityisesti normien ja sääntelyn purkamiseen.

EK:n Yrittäjäpaneelissa on mukana noin 700 työnantajayrittäjää, joista lähes puolet vastasi syyskuun kahden viimeisen viikon aikana toteutettuun kyselyyn. Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon, päätoimialojen ja tavoitteiltaan erilaisten yrittäjäryhmien mukaan laskettuja painokertoimia, joilla varmistettiin aineiston edustavuus ja tulosten yleistettävyys työnantajayrittäjien perusjoukkoon.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa.