EK:n suhdannebarometri: Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan

05.08.2015

Vain rakennusalalla hieman myönteisemmät arviot loppuvuodelle

Suomalaisyritysten lähiaikojen odotukset ovat edelleen melko vaatimattomat. Ainoastaan rakentamisessa odotetaan pientä parannusta suhdanteisiin vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Teollisuudessa ja palvelualoilla vaisu suhdannevaihe jatkuu.

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritykset eivät arvioi tuotantonsa kasvavan lähikuukausien aikana. Vasta aivan loppuvuodelle on odotuksia loivasta tuotannon lisäyksestä. Myös palveluyritysten mukaan myynnin kasvu jäisi hitaaksi vuoden jälkipuoliskolla. Rakentamisen näkymät ovat jonkin verran kirkastuneet, mutta tilausten ja tuotannon kasvu jäisi rakennusalallakin korkeintaan kohtalaiseksi.

Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan kaikilla päätoimialoilla tavanomaista heikommaksi. Henkilöstön määrän ennustetaan alenevan edelleen loivasti teollisuudessa ja palvelualoilla.

Teollisuuden ja palvelujen näkymät pehmeät

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku painui heinäkuussa -3 pisteeseen (huhtikuussa +3). Uusimmassa tiedustelussa kahdeksan prosenttia teollisuusyrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan vuoden jälkipuoliskolla, ja 11 % arvioi tilanteen heikkenevän.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +10 (huhtikuussa -4). Suhdanteiden paranemista odotti nyt 20 % ja niiden heikkenemistä 10 % rakennusalan vastaajista.

Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät liukuivat saldolukuun -5 (huhtikuussa +1). Heinäkuun tiedustelussa 12 prosenttia palvelualojen vastaajista enteili tilanteen paranevan seuraavan puolen vuoden aikana, kun taas heikkeneviä suhdanteita odotti 17 prosenttia.

Loppuvuodelle vain hyvin hentoa kasvua

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä laski huhti–kesäkuussa aavistuksen. Lähikuukausille tilauksiin ennustetaan pientä piristymistä. Rakentamisessa tilausten määrä kasvoi vähän, ja hitaan kasvun arvioidaan jatkuvan lähikuukausinakin. Teollisuuden tilauskanta on edelleen jonkin verran tavanomaista alempi, kun taas rakentamisessa tilauskannan kuvataan olevan lähellä normaalitasoa.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet lähellä keskimääräistä tasoa. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä on laskenut edelleen vähän, mutta se on silti hieman yli normaalin.

Teollisuudessa tuotannon määrä aleni loivasti huhti–kesäkuussa. Heikko kehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Tulevalla kolmen kuukauden jaksolla tuotanto pysyisi ennallaan, ja aivan loppuvuodelle on jonkin verran kasvuodotuksia.

Rakentamisessa tuotannon volyymi kääntyi pieneen kasvuun alkukesällä. Kausitasoitetuilla luvuilla mitattujen tuotantomäärien arvioidaan jatkavan nousua myös loppuvuonna.

Palveluiden myynti pysyi toisella neljänneksellä ennallaan. Lähikuukausien aikana palvelujen myynnin arvioidaan kasvavan aavistuksen. Vaihtelu eri palvelualojen välillä on edelleen merkittävää.

Teollisuudella on edelleen paljon hyödyntämätöntä tuotantokapasiteettia. Heinäkuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 58 prosentilla vastaajista (huhtikuussa 62 %).

Henkilöstö vielä laskussa

Työvoiman määrä laski huhti–kesäkuussa edelleen kaikilla kolmella päätoimialalla. Voimakkainta lasku oli teollisuudessa. Lähikuukausina työvoiman arvioidaan yhä vähenevän teollisuudessa ja palveluissa. Rakennusyritysten henkilöstön määrä pysyisi ennallaan.

Teollisuudessa myyntihintojen arvioidaan laskevan lievästi. Rakentamisessa ja palvelualoilla hinnat pysyisivät lähellä nykytasoa. Kustannuskehityksen ennustetaan olevan kaikilla päätoimialoilla maltillista eli kustannukset pysyisivät vakaina tai ne kohoaisivat loivasti.

Teollisuusyritysten kannattavuus pysyi alkukesällä vakaana. Lähikuukausina sen odotetaan hieman vahvistuvan. Rakentamisessa kannattavuus säilyisi nykytasolla, kun taas palvelualoilla se laskisi edelleen lievästi.

Kysynnän veto vaimeaa – rekrytointivaikeudet silti yleistyneet rakentamisessa

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi 45 % teollisuusyrityksistä ja samoin 45 % rakennusalasta. Palveluyrityksistä 39 prosenttia arvioi kysyntäänsä heikoksi. Rekrytointivaikeudet ovat selvästi yleistyneet rakentamisessa (29 % vastaajista), muilla toimialoilla ne olivat vähäisiä. Rahoitusvaikeudet olivat myös merkittävimpiä rakentamisessa, jossa ne koki ongelmaksi 9 % vastaajista.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 140 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 230 000 henkilöä.