Lakiesityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on vakavia valuvirheitä

14.10.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiuudistuksen tavoitteena on palveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen sekä kustannustehokas palvelurakenne. Uudistuksella pyritään kohentamaan merkittävästi julkisen talouden kestävyysvajetta. Nyt lausunnolla oleva järjestämismalli ei kuitenkaan sisällä ratkaisuja, joilla kustannustehokkuus paranisi, eikä tästä myöskään ole laadittu laskelmia.

Esitetty ratkaisu voi päinvastoin heikentää palvelujärjestelmän tehokkuutta ja johtaa julkisten kustannusten nousuun. Kilpailun puute ei kannusta parantamaan laatua tai tehostamaan toimintaa. Tällöin edessä on menojen hallitseminen jonoilla tai palvelutasoa heikentämällä.

Uudistuksella voidaan saavuttaa kestävyysvajetta pienentävä vaikutus vain, jos siihen kytketään monituottajamalli. Näin eri palveluntuottajat voisivat kilpailla tasavertaisesti samoin pelisäännöin järjestäjän määrittelemien palveluiden tuottamisesta.

Asiakkaan valinnanvapaus ja periaate, että rahoitus seuraa tätä valintaa, on otettava muutoksen käyttövoimaksi tehostamaan toimintaa ja parantamaan palvelujen laatua. Nyt esitys ei lisää asiakkaan valinnan vapautta. Rahoitus seuraa asiakasta vain julkiselle sektorille.

Lakiesitys luottaa päätöksenteon keskittämiseen, vahvaan hallinnolliseen ohjaukseen sekä pitkäjänteiseen suunnitteluun. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisvastuu annetaan kunnille ja kuntayhtymille. Tuotannon tehokkaan järjestämisen kannalta on olennaista erottaa järjestäjän ja tuottajan roolit kaikilla tasoilla, mutta esityksessä näin ei tehdä. Sote-alueen ei pidä itse tuottaa palveluita, eikä palveluntuottajille tule antaa tehtäviä, jotka sekoittavat järjestäjän ja tuottajan roolit.