Suhdannenäkymät synkentyneet merkittävästi syksyn aikana

07.11.2012

Teollisuustuotanto loivaan laskuun – palvelualoillakin vain vaimeita kasvuodotuksia

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva synkkeni jonkin verran kesän lopulla ja alkusyksyllä. Kaikilla päätoimialoilla tämänhetkistä tilannetta kuvataan jonkin verran keskimääräistä heikommaksi. Uusien tilausten määrä kääntyi teollisuudessa jo loivaan laskuun, mutta tuotanto kasvoi vielä hieman. Henkilöstökehitys oli vielä melko vakaata.

Suomen elinkeinoelämän suhdannenäkymät lähikuukausille ovat heikentyneet merkittävästi. Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat varsin vaatimattomat, mutta myös palveluyritysten näkymät ovat pehmenneet selvästi.

Teollisuuden ja rakentamisen tuotannon arvioidaan supistuvan loivasti lähikuukausina, ja myös palvelualoilla myynnin lisäys jää hitaaksi. Samoin henkilöstöodotukset ovat heikentyneet, ja kaikilla päätoimialoilla työvoiman määrän arvioidaan laskevan jonkin verran.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku laski lokakuussa tasolle -32 (heinäkuussa -3). Uusimmassa tiedustelussa vain 2 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden kohenevan talven aikana. Tilanteen heikkenemistä odotti jo 34 % yrityksistä.

Rakentamisen suhdannenäkymät olivat lokakuussa lukemassa -48 (heinäkuussa -27). Suhdannenousua ennusti vain 1 % yrityksistä ja heikkenemistä jo 49 % vastanneista.

Palveluyritysten suhdannenäkymät painuivat lokakuussa saldolukuun -19 (heinäkuussa -6). Paranevaa kehitystä odotti 8 % yrityksistä ja tilanteen heikkenemistä 27 %.

Odotukset tilauksista ja tuotannosta hyvin varovaiset

Teollisuuden vastaajayritysten saamien uusien tilausten määrä kääntyi loivaan laskuun loppukesällä ja alkusyksyllä. Rakentamisessa tilausten määrä jatkoi alenemista. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskanta on jonkin verran keskimääräistä niukempi. Valmistuotevarastot olivat teollisuudessa lähellä normaalitasoa, ja myös rakennusyritykset kuvaavat myymättömien asuntojen määrää tavanomaiseksi.

Teollisuusyritykset odottavat myös loppuvuodelle jonkin verran heikkenevää tilauskehitystä. Rakentamisessa tilausten määrän laskun ennustetaan päättyvän.

Teollisuudessa tuotanto pysyi vielä hienoisessa kasvussa loppukesällä ja alkusyksyllä. Lähikuukausina tuotantomäärien ennustetaan kuitenkin kääntyvän loivaan laskuun. Rakentamisessa tuotannon kehitys oli odotuksia heikompaa, ja tuotannon määrä laski hieman.  Loppuvuonna tuotannon ennustetaan pysyvän rakentamisessa lähes nykyisellään.

Palvelualojen myynnin kasvu jatkoi laantumista. Myynti lisääntyi kolmannella neljänneksellä enää aavistuksen. Myös loppuvuonna ja ensi vuoden alussa myynnin kasvun arvioidaan jäävän varsin hitaaksi.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste aleni huomattavasti, ja se on pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Nyt 50 prosentilla teollisuusyrityksistä oli vapaata kapasiteettia (heinäkuussa 27 %).

Tähänastinen henkilöstökehitys kohtalaista – näkemykset jatkosta selvästi synkemmät

Henkilöstökehitys oli loppukesällä ja alkusyksyllä vielä kohtalaista, sillä teollisuudessa ja palveluissa henkilöstön määrä supistui vain hyvin vähän. Rakentamisessa henkilöstö pieneni hieman voimakkaammin.

Sen sijaan odotukset työvoimakehityksestä ovat selvästi synkemmät. Henkilöstön ennustetaan vähenevän aiempaa nopeammin teollisuudessa ja palveluissa, ja rakentamisessa alkusyksyn laskutrendi jatkuisi yhä.

Myyntihinnat nousivat teollisuudessa hieman. Palveluissa hintojen nousu hidastui edelleen, ja rakentamisessa hintataso kääntyi laskuun. Kustannusten nousu jatkui yhä. Teollisuudessa ja rakentamisessa nousuvauhti hidastui, mutta palveluissa kustannuspaineet jopa vähän kasvoivat.

Hintojen odotetaan pysyvän loppuvuoden aikana teollisuudessa ennallaan, ja palvelualoilla niiden ennustetaan kohoavan hitaasti. Rakentamisessa hintojen alamäki nopeutuisi. Palvelualojen kustannustason odotetaan jatkavan melko nopeaa nousua. Rakentamisessa kustannusten nousu hidastuisi edelleen, ja teollisuudessa kustannustason kohoaminen jatkuisi loivana.

Kannattavuus pysyi teollisuudessa vakaana, kun taas rakentamisessa ja palveluissa se heikkeni hieman. Jatkossa kannattavuuden ennustetaan alenevan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.

Riittämätön kysyntä on kaikilla päätoimialoilla selvästi yleisin toiminnan kasvun este. Teollisuudessa ja rakentamisessa noin puolet yrityksistä koki kysynnän heikoksi. Palveluissa vastaava tilanne oli 29 prosentilla yrityksistä. Voimakkain työvoimapula hellitti rakennusalalla, ja uusimmassa tiedustelussa enää 11 % yrityksistä koki työvoiman saannin vaikeaksi. Palvelualoilla vastaava tilanne oli 14 prosentilla yrityksistä, ja teollisuudessa työvoimapulaa koki vain kolme prosenttia.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien, ja se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää. Tähän, lokakuussa 2012 tehtyyn tiedusteluun vastasi 972 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 262 000 henkilöä.

Lisätietoja: Penna Urrila, puh. 09 4202 2606 tai 040 570 7860