Suomen heikko kustannuskilpailukyky rokottaa pk-yrityksiä

15.11.2012

Tyytymättömyys hallitukseen lisääntynyt

Korkeat työvoimakustannukset, vaikeudet saada osaavaa työvoimaa ja kireä yritysverotus vaikeuttavat yritysjohtajien mielestä pk-yritysten kehittämistä. Yritysten kilpailukykyä parantavilla toimilla on kiire, sillä pk-yritysten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet huolestuttavasti ja yleisyys lähentelee jo vuoden 2009 huipputasoa. Yritysjohtajien kriittisyys maan hallitusta kohtaan kasvaa.

Tiedot käyvät ilmi EK:n pk-toimintaympäristökyselystä. Siihen vastasi yhteensä 592 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

Kyselyn perusteella pk-yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat erityisesti kustannukset, markkinatilanne ja säädösympäristö. Näistä suurimmat uhkakuvat liittyvät kustannusten nousuun ja erityisesti korkeisiin työvoimakustannuksiin, joita peräti 78 prosenttia vastaajista piti merkittävänä kilpailukykyä heikentävänä tekijänä. Jatkossa tarvitaan maltillisia, vastuullisia ja yritysten kilpailukykyä parantavia palkkaratkaisuja.

Noin 60 prosenttia vastaajista oli huolissaan myös Euroopan velkakriisin vaikutuksista suhdanteisiin, rahoituksen saatavuuteen ja yritysten maksuvalmiuteen. Lisäksi puolet vastaajista katsoi nykyisen eurooppalaisen ja kansallisen säädösympäristön lisäävän yritysten hallinnollista taakkaa.

Yritysjohtajien mielestä Suomen on torjuttava sääntely, joka uhkaa rahoituksen saatavuutta tai nostaa sen hintaa. Lisäksi yritysten hallinnollista taakkaa on purettava määrätietoisesti.

Maksuvaikeuksien yleisyys jo lähes vuoden 2009 tasolla

Pk-yritysten kilpailukykyä edistävillä toimilla on kiire, sillä maksuvaikeuksien yleisyys lähentelee jo vuoden 2009 ennätystasoa. Kaikista vastaajista peräti 20 prosenttia oli kohdannut jonkinasteisia vaikeuksia laskujensa maksamisessa viimeisen puolen vuoden aikana.

Erityisesti pienteollisuus on suurissa vaikeuksissa etsiessään paikkaansa teollisuuden ja vientimarkkinoiden rakennemurroksessa. Monet alihankkijoina toimineista yrityksistä joutuvat nyt etsimään uusia asiakkaita ulkomailta, kun toimijaverkoston päämiehen toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tarvitaan pk-yritysten kasvuohjelma ja -strategia

Yritysjohtajien kriittisyys Suomen hallitusta kohtaan on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana. Hallitukselta kaivataan ryhtiä Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja merkittäviä toimenpiteitä kannattavaan kasvuun tähtäävien pk-työnantajayritysten auttamiseksi. Hiljattain laadituissa selvitysmiesraporteissa (Alahuhta, Eloranta ja Stadigh) on lukuisia toimenpide-ehdotuksia, jotka tulisi ottaa viipymättä käyttöön.

Lisätietoja:
Jari Huovinen, asiantuntija, p. 09 4202 2810
Pentti Mäkinen, PK-johtaja, p. 09 4202 2604

Linkki kyselyyn:
PK-yritysten toimintaympäristö, marraskuu 2012(pdf)