Vuonna 2013 toimeenpannuista lakoista 90 % laittomia

28.03.2014

EK:n jäsenyrityksissä toimeenpantiin vuonna 2013 yhteensä 139 työtaistelua. Näistä 125 oli lakkoja tai lakon uhkia. Lakoista laittomia oli 90 %.

Työtaisteluihin osallistui yli 18.000 työntekijää ja niissä menetettiin yli 25.000 työpäivää. Työtaistelujen määrä nousi edellisestä vuodesta 53 % ja menetettyjen työpäivien määrä 45 %.

Vain pieni osa työtaistelutoimista liittyi vuoden 2013 työehtosopimusneuvottelukierrokseen.

Yleisin syy vuoden 2013 työtaisteluille liittyi yritysten tarpeisiin vähentää työvoimaa. Muita syitä työtaistelutoimille olivat mm. työnjohdolliseen menettelyyn ja työn järjestelyihin liittyvät erimielisyydet sekä palkkavaatimukset sekä palkkaerimielisyydet.

60 % työtaisteluista kohdistui teollisuuden yrityksiin. Toiseksi eniten, 30 %, työtaisteluja oli kuljetuksen ja liikenteen aloilla.

EK:n työtaistelutilastossa arvioidaan myös työtaisteluista aiheutuneita taloudellisten menetysten kokonaismääriä. Yritysten arviot työtaisteluista aiheutuneista menetyksistä vaihtelevat muutamasta tuhannesta useisiin satoihin tuhansiin euroihin työtaistelua kohden.

Työtaistelun laajuus ei ollut useinkaan minkäänlaisessa suhteessa ilmoitettuun työtaistelun syyhyn nähden.

Eurooppalaisittain tarkasteltuna ja erityisesti naapurimaahamme Ruotsiin verrattuna Suomi on erittäin lakkoherkkä maa.

Vuonna 2013 Ruotsissa lakkoja oli 9, joista vain yksi oli laiton. Ruotsissa laittomien lakkojen määrä on vuosina 2000–2013 ollut keskimäärin vain kaksi vuodessa. Vuosina 2010 ja 2012 laittomia lakkoja ei ollut lainkaan.

Suomessa vastaavana aikana laittomien lakkojen määrä on ollut moninkertainen – keskimäärin 105 vuodessa.

Ruotsissa muutettiin 1990-luvun alussa lainsäädäntöä niin, että myös yksittäinen työntekijä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos hän ryhtyy laittomaan lakkoon. Lisäksi siellä voidaan hakea etukäteen ennakkopäätös siitä onko tuleva työtaistelu laiton vai ei.

Elintarviketeollisuudessa samasta laittomasta lakosta jo neljännet hyvityssakot – lakko jatkuu

Viimeaikaisista laittomista lakoista räikeimmät esimerkit löytyvät Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja sen ammattiosastojen työtaistelutoimista, jotka ovat kohdistuneet Varsinais-Suomessa kolmeen elintarviketeollisuuden yritykseen. SEL ja sen ammattiosastot on kuluneen neljän kuukauden aikana tuomittu maksamaan näistä laittomista työtaistelutoimista yhteensä 84.400 € hyvityssakkoja.

Viimeisimmät yhteensä 30.000 euron hyvityssakot SEL:lle ja sen ammattiosastolle tuomittiin tänään työtaistelutoimista Finnprotein Oy:ssä Uudessakaupungissa. Sakot ovat neljännet samasta työtaistelusta ja EK:n saaman tiedon mukaan laittomat työtaistelutoimet viimeisistäkin sakoista huolimatta edelleen jatkuvat tehtaalla.

SEL ja sen ammattiosastot osoittavat täydellistä piittaamattomuutta nykyistä neuvottelu- ja työrauhajärjestelmää kohtaan sekä myös työtuomioistuimen toimivaltaa kohtaan. Tämä on myös hyvä osoitus siitä, että nykyisillä laittomista työtaistelutoimista tuomittavilla hyvityssakoilla ei näytä olevan minkäänlaista lakkoja estävää tai edes hillitsevää vaikutusta.

Katso myös graafit: Työtaistelujen määrä EK:n aloilla ja niiden laillisuus yrityksen ilmoituksen mukaan sekä Laittomien lakkojen määrä Ruotsissa ja Suomessa (pdf)