Aalto-yliopisto kouluttaa #digitalous-osaajia

26.01.2016

Ihmiset tarvitsevat digitaloudessa uusia taitoja. Erikois- ja syväosaamisen tarve säilyy, mutta nopeasti muuttuvassa työelämässä korostuu myös osaamisen soveltaminen ja ”timantiksi hiominen” yhteistyössä muiden osaajien kanssa. Miten nämä haasteet on otettu vastaan Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa ELECissä?

Vuorovaikutus säännölliseksi opetushenkilöstön ja työelämän välille

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, Aalto-yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteinen osaamistarveselvitys vahvisti näkemystämme siitä, että työelämän vaatimuksiin vastaaminen edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta opetushenkilökunnan ja työelämän asiantuntijoiden välillä, kertoo professori Keijo Nikoskinen, ELEC opetuksesta vastaava varadekaani.

Aalto-yliopistossa sovelletaan aiempaa enemmän projektimaisia ja “hands-on”-opetusmenetelmiä, joissa eri alojen opiskelijat ja opettajat kohtaavat. Projektimaisten kurssien tarjonnan kasvun taustalla voidaan nähdä erityisesti työelämästä kumpuavat tarpeet. Tiedon siirtyminen työelämän asiantuntijoilta korkeakouluihin ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, joten tiedonvaihtoa täytyy aktiivisesti ylläpitää laajassa yhteistyöverkostossa.

Opetussuunnitelmat uudistuvat

Kandidaatti- ja maisteriohjelmien suunnittelutyössä on yhä tärkeämpää tunnistaa korkeakouluopettajan rooli sekä liiketoimintaosaamisen ja digitalisaation merkitys opetettavissa kursseissa ja kokonaisuuksissa.

—Erityisesti hankkeessa työskennelleen Aino Jääskeläisen erinomaisen pro gradu-työn tuloksia voidaan hyödyntää yliopistomme opetussuunnitelmatyössä, pedagogisessa kehittämisessä ja koulutuksessa, kiittää ELECin asiantuntija Kirsti Keltikangas.

Eri sidosryhmien yhteistyötä tullaan lisäämään erityisesti yrittäjämäisen ajattelun ja digitalisaation nivomisessa sähkötekniikan kandidaattikoulutukseen.

—ELECin fukseille suunnatussa Sähköpaja-kurssissa yhteistyössä Aalto Ventures Programin kanssa yhdistetään yrittäjyyden perusajatuksia tekniikan opiskeluun, Keltikangas valottaa. Kurssilla ykkösvuosikurssin opiskelijat oppivat luovan insinöörityön perusteita kehittämällä uusia sovelluksia ja prototyyppejä.

Sähkötekniikka ja kauppatieteet kurssiyhteistyöhön

Aalto-yliopiston kaksi korkeakoulua, ELEC ja Kauppakorkeakoulu, ovat aloittamassa poikkitieteellistä kurssiyhteistyötä. Sähkötekniikan ja kauppatieteiden kanditason opiskelijat opiskelevat yrittäjyyden ja innovaatioiden perusteita yhdessä, kertoo kehityspäällikkö Sakari Heikkilä.

Kurssilla tullaan perehtymään yrittäjyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja työkaluihin sekä ratkotaan esimerkiksi ongelmia poikkitieteellisissä pienryhmissä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Aalto-yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu tekivät selvityksen digitalisaation vaikutuksista viiteen ammattiin, jotka ovat teknologian kehittäjä, liiketoimintaosaaja, hoitotyön korkeakoulutettu ammattilainen, korkeakouluopettaja ja tietoturva-asiantuntija. Tulokset asettavat paineita korkeakoulutuksen sisältöjen uudistamiseen.