Ajankohtaista verotuksessa

Verotuksessa tapahtui loppuvuoden 2019 ja tämän vuoden alussa mm. sukupolvenvaihdoshuojennuksen, digitalisoituvan talouden verotuksen sekä arvonlisäveron saralla.

KHO:lta oikeuskäytäntöä vertailutietotarkastuksen ja sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksistä

Korkein hallinto-oikeus käsitteli vuosikirjaratkaisussaan KHO 2020:8 , niin sanottujen vertailutietotarkastuksen tietopyyntöjen hyväksyttävää laajuutta. Ratkaisussaan KHO katsoi, että Verohallinnon pankille esittämä tietopyyntö ei ollut lain mukainen. Tietopyyntöä ei rajattu sellaisiin asiakkaisiin, joita koskevien tietojen voitiin olettaa olevan verovalvonnan toteuttamiseksi tarpeellisia. Pyyntö ei ollut oikeasuhtainen, koska se ylitti EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden, käyttötarkoitussidonnaisuuden sekä tietojen minimoinnin vaatimukset. Vertailutietotarkastusten tietopyynnön kohteena olevien yritysten on tärkeää tiedostaa, että yrityksellä on velvollisuus arvioida pyynnössä edellytettyjen tietojen tarpeellisuus ja pyytää Verohallintoa tarkentamaan ja perustelemaan tietopyyntöä tarvittaessa. Yritys ei voi luovuttaa henkilötietoja asetuksen vastaisesti myöskään silloin, kun tietoja luovutetaan viranomaisille.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti vuosikirjaratkaisussaan KHO 2020:7, että sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamiselle perintö- ja lahjaverolaissa asetettu edellytys yritystoiminnan jatkamisesta täyttyi myös silloin, kun lahjoitetut osakkeet oikeuttivat 10 prosentin omistusosuuteen osakeyhtiössä ja 2,5 prosentin äänioikeuteen yhtiön  yhtiökokouksessa. Ratkaisu vastaa lain soveltamiskäytäntöä ja sanamuotoa.

Lisätietoja:
Anita Isomaa, p. 040 174 1741  ja Lauri Lehmusoja, p. 050 472 4394

OECD:ltä yksityiskohtaisempi esitys digitalisoituvan talouden verotuksen uudistamiseksi

OECD julkaisi 31.1.2020 tuoreimman raporttinsa kansainvälisen verotuksen uudistamishankkeesta. Työ on yhä kesken ja uudistuksen suuntaviivoista on tarkoitus sopia kesäkuun 2020 aikana. Raportissa esitetyn mallin tavoitteena on yritysverotuottojen osittainen ja kaavamainen uudelleenjako vientiyritysten asuinvaltioilta asiakkaiden asuinvaltioille. Esitetty malli kohdistuu lähtökohtaisesti kaikkeen kuluttajaliiketoimintaan. Raportissa esitetyistä yksityiskohdista ei ole yksimielisyyttä, vaan kaikki yksityiskohdat ovat avoinna kunnes kokonaisuudesta on päästy sopuun. Raportti sisältää joitakin tarkennuksia lokakuussa 2019 julkaistuun raporttiin. Raporttiin on lisätty kaavio verotuottojen jakamisen toteuttamisesta ja raportissa on kuvattu veron soveltamisalaa ja siihen mahdollisesti tulevia poikkeuksia esimerkein.
Raportti on saatavissa täältä

Lisätietoja:
Anita Isomaa, p. 040 174 1741  ja Lauri Lehmusoja, p. 050 472 4394

Vuoden alusta voimaantulleet alv.säännöt eivät muuttaneet kuljetuksen näyttövelvoitteitia Suomessa

EU:ssa vuoden alusta voimaan tulleet arvonlisäverotuksen lyhyen aikavälin parannukset (quick fixes) eivät tuoneet Suomessa muutoksia EU-tavarakaupan näyttövelvollisuuksiin. Verohallinto on vahvistanut tämän 18.12. päivitetyssä EU-tavarakaupan ohjeessaan: EU-tavarakaupan arvonlisäverotus. Arvonlisäverotusta varten yritykset voivat siten edelleen todentaa Verohallinnolle tavaroiden lähdön Suomesta samoilla dokumenteilla kuin ennen vuoden vaihdetta. Uusia vaatimuksia suomalaisille EU-maihin tavaraa myyville yrityksille ei siten Suomessa ole.

Katso tarkemmin

Lisätietoja:
Tiina Ruohola, p. 040 519 8868

KHO:lta oikeuskäytäntöä laboratoriopalveluiden arvonlisäverottomuuteen liittyen

Korkein hallinto-oikeus on antanut 16.12. vuosikirjaratkaisun 2019:158 koskien laboratoriopalvelujen arvonlisäverottomuutta. Vastoin Verohallinnon tulkintaa, KHO katsoi laboratoriopalvelujen olevan verottomia terveyden- ja sairaanhoitopalveluja myös tilanteessa, jossa laboratoriopalveluja ei suoritettu lääkärin nimenomaisen lähetteen perusteella. Ratkaisu löytyy kokonaisuudessaan täältä

KHO:n vuosikirjaratkaisu on jatkumoa useille terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotusta koskevien asioiden sarjalle. Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät ALV-kysymykset nousivat enemmän esille Verohallinnon aloitettua projektin, jossa keskityttiin erityisesti alan toimijoihin ja vallitseviin ALV-käytäntöihin.

Lisätietoja:
Tiina Ruohola, p. 040 519 8868

Tulorekisteri julkaissut uusia tiedotteita ilmoitettujen tietojen korjaamisesta ja tarkastamisesta

Tutustu asiaan Tulorekisterin verkkosivuilla

Lisätietoja:
Lauri Lehmusoja, p. 050 472 4394