Ammatillista tutkintojärjestelmää kehitetään yhä työelämälähtöisemmäksi

17.04.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuoden 2012 alussa ohjaus- ja työryhmän ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä varten (TUTKE2). Työ on jatkoa loppuvuodesta 2010 valmistuneille TUTKE1-linjauksille. Ryhmä on laatinut useita kehittämisehdotuksia.

Työ- ja ohjausryhmän valmistelemista ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen suuntaviivoista järjestettiin kuulemistilaisuus ja lausuntokierros huhtikuun alussa. Voimaan ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevien säädös- ja määräysmuutosten on tarkoitus tulla viimeistään vuonna 2014.

Työ- ja ohjausryhmä ehdottaa, että ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa olisi mahdollisuus suorittaa tutkinto osissa koulutusta ja työtä vuorottelemalla. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon loppuun joko ammatillisena oppilaitosmuotoisena koulutuksena tai näyttötutkintona. Hän saa myös pyydettäessä todistuksen suorittamistaan tutkinnon osista.

– Opiskelijoiden elämäntilanteet ja opiskeluvalmiudet ovat erilaisia, joten tarvetta yksilöllisille opinto- ja tutkintopoluille on yhä enemmän, sanoo EK:n asiantuntija Satu Ågren. Asiantuntija Satu Ågren on mukana ohjausryhmässä EK:n edustajana.

Tutkintojärjestelmän kehittäminen koskee useita osa-alueita

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämislinjaukset liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

  • Ammatillisen tutkinnon määritelmä ja tutkintotyyppien kriteerit
  • Ammatillisten tutkintojen tutkintorakenne
  • Tutkintotyyppien ja tutkintojen laajuus
  • Ammatillisten tutkintojen muodostuminen
  • Ammatillisten tutkintojen opetussuunnitelman / tutkinnon perusteet ja niiden valmisteluprosessi

Tutkintojärjestelmän joustavuutta ja kykyä vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin pyritään edistämään lisäämällä valinnaisuutta kaikissa tutkintotyypeissä. Tämä edellyttää yhteistyön tiivistämistä ja uudenlaisia yhteistyömuotoja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken. Myös henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen merkitys korostuu entisestään kun joustavuus ja valinnaisuus lisääntyvät opinnoissa, Ågren pohtii.

Työ- ja ohjausryhmä esittää ammatillisia tutkintoja koskevien käsitteiden yhdenmukaistamista. Yhtenevien käsitteiden käyttäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa selkiyttää kuvaa ammatillisista tutkinnoista sekä tutkinnon suorittajan että työelämän suuntaan.

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen suuntaviivoja on valmisteltu pitkään ja huolella kahdessa hankkeessa. Ågren painottaa, että nyt pitäisi mahdollisimman nopeasti käynnistää alakohtaisten projektiryhmien työskentely. Ryhmien tehtävänä olisi arvioida nykyisten tutkintojen ja osaamisalojen työelämävastaavuus; onko niitä mahdollista yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi, onko tarve lakkauttaa tai luoda uusia tutkintoja.

Rahoitusjärjestelmä kaipaa kokonaistarkastelua

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaistarkastelua tarvitaan, jotta se tukee nykyistä paremmin yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen toteutumista. Samoin tuloksellisuusrahoituksen mittaristoa tulee kehittää niin, että tutkintojen lisäksi myös tutkinnon osien suorittaminen tulee tuloksellisuusrahoituksen kriteeriksi.

Lisätietoja:
Asiantuntija Satu Ågren
puh. 040 7723234
etunimi.sukunimi@ek.fi

Ehdotukset ammatillisten tutkintojen kokonaisuudesta:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/liitteet/TUTKE_kuuleminen_3_4_2013.pdf