Ammattikorkeakoululakiin kirjaukset yritysyhteistyöstä ja koulutusviennistä

22.11.2013

Ammattikorkeakoulut uudistuvat vuoden 2015 alusta. Niiden on tarkoitus muuttua entistä työelämälähtöisemmiksi. EK on ottanut kantaa tuoreeseen lakiluonnokseen pääosin myönteisesti. Lakiluonnos luo työelämäyhteistyölle muuten hyvät puitteet, mutta johtamismallissa sitä pitää ehdottomasti terävöittää. EK näkee välttämättömäksi muuttaa hallituskokoonpanoa koskevia säännöksiä.

– Jokaisen ammattikorkeakoulun hallituksessa täytyy olla vahva ja monipuolinen yritysedustus, jotta koulutus ja kehittämistoiminta osataan suunnata työelämän tarpeisiin, sanoo EK:n korkeakoulupolitiikan asiantuntija Marita Aho.

– Tämän pitää sisältyä uuden lain pykäliin.

Ammattikorkeakouluista tulee osakeyhtiöitä, ja luonnollisesti niiden omistajat valitsevat hallituksen. Laissa pitää kuitenkin olla kirjaus, että hallitusjäsenet edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvassa määriteltyjen koulutusvastuiden työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta.

Koulutuksen maksullisuudesta täytyy säädellä niin, että kaikki vieraskielinen tutkintokoulutus on maksullista Euroopan talousalueen ulkopuolisille opiskelijoille. Maksujen pitää kattaa koulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Äskettäin työnsä julkistanut koulutusviennin selvitysryhmä esitti tähän hyvät konkreettiset muutosehdotukset.

– Koulutusviennin mahdollistavat muutokset ammattikorkeakoululakiin pitää tehdä nyt, kun laki on pöydällä, Aho vaatii.

Lisäksi EK pyytää täsmentämään julkisuusperiaatteita koskevaa sääntelyä tarkennuksilla, mitä julkisilla hallintotehtävillä tässä yhteydessä tarkoitetaan ja miten julkisuuslakia ja toisaalta osakeyhtiölakia sovelletaan ja tulkitaan tulevien osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakoulujen päätöksissä.

Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta on tarkoitus siirtää valtiolle. EK:n mielestä on ensisijaisen tärkeää, ettei rahoitusvastuun muutos vaikuta suoraan eikä välillisesti muihin opetuksen- tai koulutuksen järjestäjiin tai näiden rahoitukseen. Kriteerit, joilla perusrahoitusta myönnetään, uudistuvat jo vuoden 2014 alusta. Rahoituskriteerit ovat askel oikeaan suuntaan, mutta kannustavuutta yhteistyöhön yritysten kanssa pitää jatkossa vahvistaa.

EK:n esittämällä tavalla korjattu lakimuutos, perusrahoituksen harkittu siirtäminen valtiolle sekä uusi rahoitusmalli toivottavasti parantavat ammattikorkeakoulujen kykyä uudistua rakenteellisesti. Valtiontalouden säästöt purevat näihinkin oppilaitoksiin. Niistä selvitään, jos ammattikorkeakoulut kykenevät karsimaan kampusverkostoa, keskittämään koulutusta entistä vahvempiin yksiköihin ja tiivistämään keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi verkko-oppimisessa ja koulutusviennissä.

Linkki EK:n lausuntoon lakiluonnoksesta 22.11. 2013

Lisätietoja: Marita Aho,  p.040 768 3647